Παρατηρήσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος επί του σχεδίου νόμου «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2019
Στο πλαίσιο της αποστολής της για την πάταξη της διαφθοράς στη χώρα μας, η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς ανέγνωσε με ενδιαφέρον το σχέδιο νόμου «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως τις σκοπούμενες διατάξεις για:
(α) την ρύθμιση των ασυμβιβάστων και των συγκρούσεων συμφερόντων που δύνανται να προκύψουν για ευρύ κύκλο προσώπων της Κυβέρνησης,
(β) την ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας,
θεματικές για τις οποίες η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς έχει τοποθετηθεί, ήδη από το 2012, στην έρευνά της «Αξιολόγηση Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας» (https://www.transparency.gr/wp-content/uploads/2013/09/NIS_TI-Greece.pdf).
Υπό το πρίσμα και της εν λόγω έρευνας, η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς σημειώνει, συνοπτικά, τα κάτωθι:
■ Η συμπερίληψη στο σχέδιο νόμου κανόνων για την ρύθμιση των ασυμβιβάστων και των συγκρούσεων συμφερόντων που δύνανται να προκύψουν για ευρύ κύκλο προσώπων της Κυβέρνησης (απαγόρευση άσκησης παράλληλης επαγγελματικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας, περιορισμοί κατά την μεταβατική περίοδο μετά την λήξη των καθηκόντων τους, απαγόρευση σύναψης οποιασδήποτε σύμβασης μεταξύ του εν ευρεία έννοια Δημοσίου και των ίδιων, συζύγων και τέκνων τους, διαδικασία εξακρίβωσης και αποτροπής των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων) αποτελεί οπωσδήποτε βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η θέσπιση επιπλέον διατυπώσεων διαφάνειας κατά τη διαδικασία εξακρίβωσης και αποτροπής των καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων θα ενίσχυε έτι περαιτέρω τους σκοπούς ελέγχου και λογοδοσίας των σχετικών διατάξεων του σχεδίου νόμου.
■ Η σκοπούμενη ίδρυση Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας ως μιας ανεξάρτητης νομοθετικά κατοχυρωμένης αρχής που θα απορροφήσει πλείστους υφιστάμενους ελεγκτικούς φορείς με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της διαφθοράς, αποτελεί επίσης πρωτοβουλία προς την σωστή κατεύθυνση, προκειμένου να δοθεί λύση στα ζητήματα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και της έλλειψης συντονισμού δράσης των εν λόγω φορέων, καθώς τα ζητήματα αυτά συντελούν, μεταξύ άλλων, στην μη αποτελεσματική καταπολέμηση της διαφθοράς.
Στο πλαίσιο αυτό, εξίσου θετική επίδραση στην πάταξη της διαφθοράς αναμένεται να έχουν και οι συνακόλουθες: (α) οριζόντια πολιτική διαχείρισης κινδύνων διαφθοράς, (β) ομογενοποίηση των προτύπων και εργαλείων διερεύνησης της διαφθοράς, καθώς και (γ) ενιαία πολιτική υποδοχής των καταγγελιών διαφθοράς.
■ Δεδομένης της φύσης της σκοπούμενης Αρχής ως ανεξάρτητης νομοθετικά κατοχυρωμένης αρχής, η επιλογή του Πρόεδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή της Αρχής ουσιαστικά από την Κυβέρνηση είναι σύμφωνη με την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική για την επιλογή των επικεφαλής των ανεξάρτητων νομοθετικά κατοχυρωμένων αρχών. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διακηρυχθείσας ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της ελεγκτικής αρχής που θα κληθεί να διερευνήσει διαφθορά ενίοτε διαπραττόμενη από ισχυρά συμφέροντα, θα ήταν ευπρόσδεκτη μια διαδικασία επιλογής των εν λόγω προσώπων ομοιάζουσα με αυτή της επιλογής των επικεφαλής των ανεξάρτητων συνταγματικά κατοχυρωμένων αρχών, η οποία απαιτεί στήριξη και εκ μέρους της Αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερα επισημαίνεται η ανάγκη βελτίωσης της προβλεπόμενης διαδικασίας επιλογής του Διοικητή της Αρχής, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του.
■ Προκειμένου να είναι η Αρχή σε θέση να επιτελέσει με επιτυχία τον ρόλο και την αποστολή της, απαιτείται, σε διαχρονική βάση, η εξασφάλιση των απαραίτητων δημοσιονομικών πόρων και της οικονομικής αυτοτέλειας της Αρχής, ώστε:
– να προσελκυθεί και διατηρηθεί σε αυτή επαρκής αριθμός προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις και εχέγγυα ανεξαρτησίας,
– να είναι σε θέση το προσωπικό να διενεργεί ελέγχους εκτός έδρας και καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου εργασίας,
– να παρέχεται στο προσωπικό η δυνατότητα διαρκούς επιμόρφωσης στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή.
Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμη η μεταφορά στην Αρχή οικονομικών πόρων όχι μόνο ίσων με το σύνολο των πιστώσεων των απορροφούμενων φορέων, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου, αλλά και πλέον αυτών.
■ Αναφορικά με την προβλεπόμενη αρμοδιότητα της Αρχής για υποδοχή και διερεύνηση καταγγελιών επί υποθέσεων απάτης και διαφθοράς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε συγχρηματοδοτούμενα, διακρατικά και λοιπά έργα, επισημαίνεται η ανάγκη ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής ή Κανονισμός που θα εκδοθεί με απόφαση του Διοικητή να προβλέπει ότι οι εν λόγω καταγγελίες θα τυγχάνουν διαχείρισης σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του –επί της παρούσης- σχεδίου της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.
■ Η πρόβλεψη περί αρμοδιότητας της Αρχής για την ενίσχυση της διαφάνειας στους τομείς της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας για την υποστήριξη της ανάπτυξης και την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και συνακόλουθης ένταξης και ιδιωτικών φορέων στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Αρχής, κρίνεται ως θετική επί της αρχής, καθόσον η διαφθορά στον δημόσιο τομέα είναι τις περισσότερες φορές αλληλένδετη με αυτή στον ιδιωτικό τομέα. Εντούτοις, οι αρμοδιότητες που σκοπείται να έχει η Αρχή επί του ιδιωτικού τομέα χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, ιδίως σε σχέση και με την προβλεπόμενη παρακολούθηση από την Αρχή των πειθαρχικών διαδικασιών στους ιδιωτικούς φορείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της, οι οποίοι ορίζεται ότι θα πρέπει να κοινοποιούν υποχρεωτικά στην Αρχή κάθε πράξη με την οποία ασκείται πειθαρχική δίωξη και κάθε πειθαρχική απόφαση.
■ Η μη αποσαφήνιση στο σχέδιο νόμου των αρμοδιοτήτων της Αρχής επί του ιδιωτικού τομέα γεννά ζητήματα και λόγω της πρόβλεψης ότι τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες ή να έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία ή επιχείρηση εκ της οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων, καθόσον καταλείπει πλείστα ερωτήματα ως προς τους ιδιωτικούς φορείς και τις έννομες σχέσεις που εν τέλει επιτρέπονται για τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής.
■ Τέλος, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, ως φορέας της Κοινωνίας των Πολιτών, καλωσορίζει την πρόβλεψη επιχειρησιακού πυλώνα λογοδοσίας της Αρχής προς την κοινωνία και δεσμεύεται ότι θα παραμείνει αταλάντευτος αρωγός στην εθνική προσπάθεια για καταπολέμηση της διαφθοράς, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας.
Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:
Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς
Τηλ. 210 7224940
e-mail: tihellas@otenet.gr
www.transparency.gr
 
 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ICSIMAT 2019

Η Οικονομική Ανάπτυξη συμπορεύεται με την Επιχειρηματική Ηθική
Με την αύρα του Βορείου Αιγαίου και τις καλύτερες εντυπώσεις από όλους τους συμμετέχοντες, ολοκληρώθηκε το 8ο διεθνές Συνέδριο Στρατηγικού Καινοτόμου Μάρκετινγκ και Τουρισμού (ICSIMAT 2019) που διοργάνωσε (17-21 Ιουλίου) το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με επιστημονική υπεύθυνη την κα Κάβουρα Ανδρονίκη, στη Χίο, στις Οινούσσες και στη Μυτιλήνη.
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, έχοντας θέσει υπό την αιγίδα της το εν λόγω Συνέδριο, εκπροσωπήθηκε από την κα Ζέφη Νικολάου, Γενική Γραμματέα, η οποία παρουσίασε στην κατάμεστη αίθουσα του CHIOS CHANDRIS HOTEL τους στόχους και τις δράσεις της οργάνωσης μέσα από τη θεματική «Economic Development Hand in Hand with Business Ethics» και κατέστησε σαφές ότι είναι μονόδρομος για το νέο «επιχειρείν» η επιστροφή στις ηθικές αξίες.
Στο πλαίσιο του εν λόγω συνεδρίου, όπου συνδυάστηκε η ευχαρίστηση με την επιστημονική γνώση και συναντήθηκε ο επιστημονικός με τον επιχειρηματικό κόσμο, παρουσίασαν περισσότεροι από 150 σύνεδροι, από όλον τον κόσμο, σημαντικές ερευνητικές εργασίες από τον χώρο του τουρισμού, του μάρκετινγκ, του μάνατζμεντ, της επικοινωνίας και των νέων τεχνολογιών.
Από τον επιχειρηματικό κόσμο μίλησαν, υπό τον συντονισμό του κ. Γιώργου Σαρρή, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου των Enterprises Shipping and Trading, οι κ.κ. Γιώργος Πατέρας, Πρόεδρος του Ελληνικού Ναυτικού Επιμελητηρίου, Αλεξάνδρα Πίττα Χαζάπη από το Μέλι Αττικής, Ανδρέας Παπαχριστόπουλος, Διευθυντής Μάρκετινγκ της Ελληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης (ΕΖΑ), Σωζία Μάρτη, Διευθύντρια Μάρκετινγκ του Pesto Aίγινα, Ιωάννης Καμπούρης από την Εlawon, Δημήτριος Χρήστου, Διευθυντής της GS1, Γιάννης Βασιλειάδης, ΚΥΑΝΑ επαγγελματικά προϊόντα κομμωτηρίου, Αli Nurman, Διευθυντής για την τουριστική στρατηγική μάρκετινγκ του Υπουργείου Τουρισμού για την Ινδονησία, Μαρία Γιαννακάκη, Διευθύντρια Έρευνας και Ανάπτυξης των Μαστίχα Shops, Φωτεινή Μπίτρου, της Purefitness Αίγινα, Ελένη Σία από την Citrus Κάμπος Χίου.    

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς με επιστολή της στον νέο Υπουργό Δικαιοσύνης επισημαίνει την ανάγκη για την άμεση αναθεώρηση του άρθρου του Ποινικού Κώδικα περί του αδικήματος της ενεργητικής δωροδοκίας

Προς
κ. Kωνσταντίνο Τσιάρα
Υπουργό Δικαιοσύνης
Λεωφ. Μεσογείων 96
11527 ΑΘΗΝΑ
Αθήνα, 11 Ιουλίου 2019
Θέμα: Το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας στον νέο Ποινικό Κώδικα
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε δεχθείτε τα θερμά συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία μαζί σας για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα μας.
Σε συνέχεια της συνημμένης από 19.04.2019 επιστολής μας προς τον προκάτοχό σας με θέμα «Yποβολή απόψεων της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος για τις διατάξεις των σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», επικοινωνούμε μαζί σας, επειδή θορυβηθήκαμε από τις επάλληλες πρόσφατες ανακοινώσεις για έκτακτες αξιολογήσεις της Ελλάδας από την GRECO, το όργανο ελέγχου εφαρμογής των συμβάσεων κατά της διαφθοράς στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και την Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών κατά τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές στον ΟΟΣΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι προγραμματίζεται κοινή επίσκεψη των δύο οργανισμών σε υψηλό επίπεδο τον Σεπτέμβριο 2019, προκειμένου να επισύρουν την προσοχή των ελληνικών αρχών στην διαφαινόμενη χαλάρωση του νομοθετικού οπλοστασίου της χώρας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Συγκεκριμένα, τόσο οι διεθνείς οργανισμοί όσο και εμείς ανησυχούμε ιδιαιτέρως για την υποβάθμιση στον Ποινικό Κώδικα της βασικής διάταξης για την ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα τιμωρούμενο με κάθειρξη έως 10 ετών σε πλημμέλημα τιμωρούμενο με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. Η μεταβολή αυτή επιφέρει μια σειρά δυσμενών συνεπειών:
• Τα σχετικά αδικήματα παραγράφονται εντός πέντε ετών, αντί της προηγούμενης προθεσμίας 20 ετών.
• Δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς την αυτεπάγγελτη δίωξη του αδικήματος, καθώς για τα πλημμελήματα προϋπόθεση της δίωξης είναι η έγκληση του παθόντος ή η αίτηση της ξένης χώρας.
• Δεν προβλέπεται η χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων, ιδίως παρακολούθηση επικοινωνιών και άρση τραπεζικού απορρήτου, για πλημμελήματα.
Επί σειρά ετών, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με περιορισμένη ή και καθόλου πρακτική εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης που εκπονεί η Διεθνής Διαφάνεια (https://www.transparency.org/whatwedo/publication/exporting_corruption_2018). Με την ισχύουσα διάταξη είναι πλέον σαφές ότι η κατάταξη της Ελλάδας δεν μπορεί παρά να χειροτερεύσει, με προφανείς επιπτώσεις για την θέση της στους διεθνείς οικονομικούς πίνακες.
Κατόπιν αυτών, θεωρούμε αναγκαία την άμεση αναθεώρηση της διάταξης του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα, ώστε να ξαναγίνει κακούργημα τιμωρούμενο με κάθειρξη έστω και πέντε ετών. Με δεδομένη την πρόθεση της Κυβέρνησης να προβεί σε σημειακές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ήδη στο πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην νεοεκλεγείσα Βουλή, ευελπιστούμε η τροποποίηση αυτή να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί η επιτόπια επίσκεψη των διεθνών οργανισμών και η περαιτέρω κακουχία της χώρας.
Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για την χαμένη ευκαιρία που κατέληξε να είναι η αναμόρφωση των κωδίκων μετά από σχεδόν 10 έτη προετοιμασίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η μόνη σχεδόν χώρα στην Ευρώπη, η οποία δεν προβλέπει την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, ρύθμιση η οποία θα διευκόλυνε σημαντικά την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Θα μπορούσαμε να σας εκθέσουμε ενδελεχώς τις απόψεις μας επ’ αυτού και γενικότερα περί των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, όποτε το πρόγραμμά σας το επιτρέψει.
Με την πεποίθηση ότι θα δράσετε αποτελεσματικά, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις για την χώρα, προσδοκούμε στην περαιτέρω συνεργασία μας.
Με τιμή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ επιστολή 11 7 2019

Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης – Το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας στον νέο Ποινικό Κώδικα

Προς
κ. Kωνσταντίνο Τσιάρα
Υπουργό Δικαιοσύνης
Λεωφ. Μεσογείων 96
11527 ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2019

Θέμα: Το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας στον νέο Ποινικό Κώδικα
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Παρακαλούμε δεχθείτε τα θερμά συγχαρητήριά μας για την ανάληψη των καθηκόντων σας. Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς προσβλέπει σε αγαστή συνεργασία μαζί σας για θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς στη χώρα μας.
Σε συνέχεια της συνημμένης από 19.04.2019 επιστολής μας προς τον προκάτοχό σας με θέμα «Yποβολή απόψεων της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος για τις διατάξεις των σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», επικοινωνούμε μαζί σας, επειδή θορυβηθήκαμε από τις επάλληλες πρόσφατες ανακοινώσεις για έκτακτες αξιολογήσεις της Ελλάδας από την GRECO, το όργανο ελέγχου εφαρμογής των συμβάσεων κατά της διαφθοράς στο Συμβούλιο της Ευρώπης, και την Ομάδα Εργασίας για την Καταπολέμηση της Δωροδοκίας Αλλοδαπών Δημοσίων Λειτουργών κατά τις Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές στον ΟΟΣΑ. Αντιλαμβανόμαστε ότι προγραμματίζεται κοινή επίσκεψη των δύο οργανισμών σε υψηλό επίπεδο τον Σεπτέμβριο 2019, προκειμένου να επισύρουν την προσοχή των ελληνικών αρχών στην διαφαινόμενη χαλάρωση του νομοθετικού οπλοστασίου της χώρας για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Συγκεκριμένα, τόσο οι διεθνείς οργανισμοί όσο και εμείς ανησυχούμε ιδιαιτέρως για την υποβάθμιση στον Ποινικό Κώδικα της βασικής διάταξης για την ενεργητική δωροδοκία από κακούργημα τιμωρούμενο με κάθειρξη έως 10 ετών σε πλημμέλημα τιμωρούμενο με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών. Η μεταβολή αυτή επιφέρει μια σειρά δυσμενών συνεπειών:

  • Τα σχετικά αδικήματα παραγράφονται εντός πέντε ετών, αντί της προηγούμενης προθεσμίας 20 ετών.
  • Δημιουργούνται αμφιβολίες ως προς την αυτεπάγγελτη δίωξη του αδικήματος, καθώς για τα πλημμελήματα προϋπόθεση της δίωξης είναι η έγκληση του παθόντος ή η αίτηση της ξένης χώρας.
  • Δεν προβλέπεται η χρήση ειδικών ανακριτικών μεθόδων, ιδίως παρακολούθηση επικοινωνιών και άρση τραπεζικού απορρήτου, για πλημμελήματα.

Επί σειρά ετών, η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με περιορισμένη ή και καθόλου πρακτική εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ελέγχου συμμόρφωσης που εκπονεί η Διεθνής Διαφάνεια (https://www.transparency.org/whatwedo/publication/exporting_corruption_2018). Με την ισχύουσα διάταξη είναι πλέον σαφές ότι η κατάταξη της Ελλάδας δεν μπορεί παρά να χειροτερεύσει, με προφανείς επιπτώσεις για την θέση της στους διεθνείς οικονομικούς πίνακες.
Κατόπιν αυτών, θεωρούμε αναγκαία την άμεση αναθεώρηση της διάταξης του άρθρου 236 του Ποινικού Κώδικα, ώστε να ξαναγίνει κακούργημα τιμωρούμενο με κάθειρξη έστω και πέντε ετών. Με δεδομένη την πρόθεση της Κυβέρνησης να προβεί σε σημειακές αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα ήδη στο πρώτο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στην νεοεκλεγείσα Βουλή, ευελπιστούμε η τροποποίηση αυτή να γίνει το συντομότερο δυνατόν, ώστε να αποφευχθεί η επιτόπια επίσκεψη των διεθνών οργανισμών και η περαιτέρω κακουχία της χώρας.
Με την ευκαιρία, θα θέλαμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας για την χαμένη ευκαιρία που κατέληξε να είναι η αναμόρφωση των κωδίκων μετά από σχεδόν 10 έτη προετοιμασίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η μόνη σχεδόν χώρα στην Ευρώπη, η οποία δεν προβλέπει την ποινική ευθύνη των νομικών προσώπων, ρύθμιση η οποία θα διευκόλυνε σημαντικά την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Θα μπορούσαμε να σας εκθέσουμε ενδελεχώς τις απόψεις μας επ’ αυτού και γενικότερα περί των πρωτοβουλιών που πρέπει να αναληφθούν για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα μας σε μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, όποτε το πρόγραμμά σας το επιτρέψει.
Με την πεποίθηση ότι θα δράσετε αποτελεσματικά, ώστε να αποφευχθούν δυσμενείς επιπτώσεις για την χώρα, προσδοκούμε στην περαιτέρω συνεργασία μας.
Με τιμή,
Το Διοικητικό Συμβούλιο
της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ επιστολή 11 7 2019

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς προσφέρει την ευκαιρία σε μεταπτυχιακούς φοιτητές να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, κάνοντας εξάμηνη πρακτική άσκηση, με μερική απασχόληση σε ημέρες και ώρες της επιλογής τους, κατόπιν συνεννόησης.
Ως εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μια εικόνα των δράσεων της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος και θα συμβάλλουν στην αποστολή της. Τα καθήκοντά τους (π.χ. έρευνα, διοικητική υποστήριξη, διοργάνωση εκδηλώσεων, επικοινωνία στα Προγράμματα: Integrity Watch, Expanding Anonymous Tipping, Σύμφωνο Ακεραιότητας, Business Integrity Forum κλπ) θα εποπτεύονται και θα ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης.
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ
Μεταπτυχιακοί φοιτητές Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών ή Σπουδών Επικοινωνίας με ενδιαφέρον για ζητήματα ενίσχυσης διαφάνειας, λογοδοσίας και καταπολέμησης της διαφθοράς στην πολιτική και επιχειρηματική ζωή, οι οποίοι χειρίζονται άριστα Η/Υ και Διαδίκτυο και μιλούν άπταιστα την Αγγλική.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Θα πρέπει να αποσταλεί βιογραφικό στην ηλεκτρονική διεύθυνση tihellas@otenet.gr, ως τις 31 Ιουλίου 2019, με τίτλο στο e-mail «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ».
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η διαδικασία επιλογής θα αρχίσει μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου με τη διενέργεια συνεντεύξεων στα γραφεία της Διεθνούς Διαφάνειας – Ελλάδος (Σολωμού 54, Αθήνα).
Βεβαιωθείτε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας!
Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή, θα ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πηγή Γιατρά στο τηλ. 210 7224940 ή στο email tihellas@otenet.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο