ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Δέσμευση Ακεραιότητας στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς συνδράμει στην πρωτοβουλία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που στοχεύει στην εξασφάλιση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2021-Στη σημαντική προσθήκη Ρήτρας και Δήλωσης Ακεραιότητας στα επικαιροποιημένα τεύχη διακηρύξεων για τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών προχώρησε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) από τον Ιούνιο του 2021 με την συνδρομή της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος (ΔΔ-Ε), στο πλαίσιο του προγράμματός της «Σύμφωνο Ακεραιότητας» .
«Πρόκειται για μια πρωτοβουλία της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ που κινείται αναμφίβολα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς ως φορέας της Κοινωνίας των Πολιτών με μακρόχρονη και αποδεδειγμένη εμπειρία και συμβολή σε δράσεις ενίσχυσης της διαφάνειας και καταπολέμησης της διαφθοράς στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσω καλών πρακτικών, όπως το Σύμφωνο Ακεραιότητας, που στοχεύει σε «καθαρές» δημόσιες συμβάσεις, δεν θα μπορούσε παρά να ανταποκριθεί στο κάλεσμα της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ και να συνδράμει με χαρά στην προσπάθειά της», ανέφερε  η Πρόεδρος της ΔΔ-Ε, Δρ Δαμάσκου Άννα, σημειώνοντας παράλληλα τη σημασία επέκτασης της πρωτοβουλίας και σε συμβάσεις έργων που απορροφούν υψηλό ποσοστό κονδυλίων και, ως εκ τούτου, καθίστανται ιδιαιτέρως ευάλωτες σε φαινόμενα διαφθοράς και κακοδιαχείρισης.
Η σχετική προσθήκη αφορά στις συμβάσεις που συνάπτονται με ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), άνω και κάτω των ορίων. Σηματοδοτεί μια έμπρακτη πρόθεση για την εξασφάλιση της ακεραιότητας και την καταπολέμηση της διαφθοράς, με σκοπό την πρόληψη παραβίασης των προτύπων ακεραιότητας και τη διαχείριση υπαρκτών ή πιθανών περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων στον ιδιαιτέρως κρίσιμο τομέα των δημοσίων συμβάσεων, που αποτελούν βασικό μέσο διάθεσης και απορρόφησης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων. Μάλιστα, η εν λόγω εξέλιξη αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς οι επιχορηγήσεις και τα δάνεια που θα έρθουν στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των διαφόρων κοινοτικών χρηματοδοτικών εργαλείων και μέσων την περίοδο 2021-2027, εκτιμάται ότι συνολικά για προμήθειες, υπηρεσίες και έργα θα ανέλθουν στο πρωτοφανές ύψος των 70 δις ευρώ.
«Η προσθήκη δεσμευτικής ρήτρας ακεραιότητας στις συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών και η υπογραφή αναλυτικής δήλωσης ακεραιότητας από τους οικονομικούς φορείς που τις υπογράφουν συνιστούν ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της διαφάνειας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων», δηλώνει η Εμμανουέλα-Νικολέττα Παπαδοχατζάκη, Δικηγόρος και Νομική Σύμβουλος του προγράμματος «Σύμφωνο Ακεραιότητας» της ΔΔ-Ε. «Επιπλέον, η ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας της Αναθέτουσας Αρχής να λύσει μονομερώς τη σύμβαση σε περίπτωση αποδεδειγμένης παράβασης της δέσμευσης ακεραιότητας -έστω και αν σε αυτό το στάδιο η υιοθέτηση της καλής πρακτικής από την αναθέτουσα παραμένει προαιρετική- ενδυναμώνει έμπρακτα τις προσπάθειες καταπολέμησης των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης στον συγκεκριμένο τομέα», συμπληρώνει η κα Παπαδοχατζάκη.
Υπογράφοντας τη Ρήτρα Ακεραιότητας, η ανάδοχος δηλώνει ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά, καθώς και ότι θα εξακολουθήσει και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Ενδεικτικά, μεταξύ των όρων που πρότεινε η ΔΔ-Ε και έγιναν ως επί το πλείστον αποδεκτοί από την ΕΑΑΔΗΣΥ, περιλαμβάνονται οι αναφερόμενοι σε ρητή δήλωση του αναδόχου ότι δεν είχε εσωτερική πληροφόρηση πέραν αυτής που απορρέει από προβλεπόμενες διαδικασίες και τα έγγραφα της σύμβασης, δέσμευσή του για την αποφυγή πληρωμών κ διευκολύνσεων που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης, ρητή δήλωσή του για την αποφυγή οποιωνδήποτε πράξεων ή παραλείψεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε παραπλάνηση της αναθέτουσας αρχής ή/και να επηρεάσουν τις αποφάσεις της, καθώς επίσης και τη ρητή ανάληψη υποχρέωσης να δηλώσει οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οποιαδήποτε τυχόν σύγκρουση συμφερόντων (ακόμη και ενδεχόμενη) προκύψει μεταξύ διευρυμένου κύκλου προσώπων των εμπλεκόμενων πλευρών. Δείτε το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Ακεραιότητας, όπως έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ, εδώ.
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε) αποτελεί ένα από τα τμήματα της Διεθνούς Διαφάνειας, ενός παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού κινήματος με όραμα και στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέσα από τον περιορισμό φαινομένων κακοδιαχείρισης και διαφθοράς υλοποιώντας προγράμματα και προτείνοντας την εφαρμογή καλών πρακτικών σε διάφορους τομείς.
Το πρόγραμμα «Σύμφωνο Ακεραιότητας» της ΔΔ-Ε, στο πλαίσιο του οποίου αναπτύσσεται η παρούσα Βάση Ανοιχτών Δεδομένων για Δημόσιες Συμβάσεις, εφαρμόζεται σε δημόσια σύμβαση αντιπλημμυρικού έργου Α’ προτεραιότητας σε δύο μεγάλους δήμους με Αναθέτουσα Αρχή την Περιφέρεια Αττικής. Εντάσσεται στο έργο “INTEGRITY PACTS-Civil Control Mechanisms for Safeguarding EU funds, Phase 2″, που εκπονείται με χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. (DG Regional Policy) σε 11 συνολικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: 9η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

Εταιρική «Ανοσοποίηση» κατά της πανδημίας COVID-19
Αθήνα, 6 Ιουλίου 2021

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματός της Business Integrity Forum, διοργάνωσε στις 25 Ιουνίου 2021 την 9η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας με θέμα: «Εταιρική «Ανοσοποίηση» κατά της πανδημίας COVID-19».
Με ποιους τρόπους θα πετύχει στις μέρες μας μια επιχείρηση να αναπτύξει ή να εφαρμόσει νέα εργαλεία και μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίσει την ακεραιότητά της και να θωρακιστεί απέναντι σε πιθανά φαινόμενα διαφθοράς; Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κα ασταθές περιβάλλον που επιδεινώνεται, εξαιτίας των νέων προκλήσεων που έχει επιφέρει η πανδημία του COVID-19 σε παγκόσμια κλίμακα, οι επιχειρήσεις καλούνται να επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά, να σκεφθούν και να πράξουν άμεσα και έξυπνα, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τη συνολική αξία του φορέα.
Μέσα από τη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, τοποθετήθηκαν με εισηγήσεις καταξιωμένοι ομιλητές, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε το βήμα σε εκπροσώπους και στελέχη κορυφαίων, ελληνικών και διεθνών εταιριών-μελών του Forum να ανταλλάξουν απόψεις και πολύτιμη τεχνογνωσία για τους τρόπους με τους οποίους οι μηχανισμοί εταιρικής διακυβέρνησης και κανονιστικής συμμόρφωσης, υπό τις συνθήκες που επιβάλλει η πρωτόγνωρη παγκόσμια κρίση στον τομέα της υγείας, μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη «ανοσοποίηση» των επιχειρήσεων.
Την έναρξη της Στρογγυλής Τράπεζας πραγματοποίησε η Πρόεδρος της ΔΔ-Ε, Δρ. Άννα Δαμάσκου, η οποία αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη βαρύτητα και τη σημασία της υιοθέτησης και εφαρμογής σύγχρονων μηχανισμών εταιρικής διακυβέρνησης σε ένα μεταβαλλόμενο εταιρικό περιβάλλον, έτσι όπως αυτό διαμορφώνεται υπό τις νέες συνθήκες που επιβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο η πανδημία. Επισήμανε παράλληλα την αξία του «ανοιχτού διαλόγου» μεταξύ των επιχειρήσεων, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ανάμεσα σε ειδικευμένα εταιρικά στελέχη, έτσι όπως όπως αυτός γίνεται πράξη μέσα από το Business Integrity Forum, της πρωτοβουλίας που έχει αναπτύξει η οργάνωση. Παράλληλα, η Δρ. Δαμάσκου χαιρέτισε την διεύρυνση της πρωτοβουλίας τους τελευταίους μήνες με την εισδοχή στο Forum νέων εταιρικών μελών, τα οποία καλωσόρισε, δίνοντας τον τόνο για τη δυναμική ανάπτυξή του στο άμεσο μέλλον.
Με θέμα «Πλέοντας σε Αχαρτογράφητα Νερά – ο Ρόλος του Νομικού Συμβούλου στη Διαχείριση Ρίσκου και οι Κόκκινες Γραμμές», ο κ. Γιάννης Βοσκός, Δικηγόρος – Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών Εμπορίας στα Ελληνικά Πετρέλαια, ανέπτυξε στην πολύ ενδιαφέρουσα εισήγησή του τη «νέα κανονικότητα» που καλείται να αντιμετωπίσει ο νομικός σύμβουλος μίας εταιρίας, στο πώς αλλάζει πλέον ο ρόλος του, καθώς καλείται  να απαντήσει αποτελεσματικά στους αυξημένους κινδύνους και τα ρίσκα που εγείρονται, αλλά και πως μια κρίση μπορεί να μεταβληθεί σε ευκαιρία.
Για τη «Σημασία της πιστοποίησης κατά ISO 37301:2021 – Compliance Management Systems», μίλησε ο κ. Χαράλαμπος Ξύδης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου κατά της Απάτης (ACFE – Greece), ειδικός σύμβουλος σε θέματα Εσωτερικού Ελέγχου και Διακυβέρνησης. Ο κ. Ξύδης αναφέρθηκε στις σύγχρονες προκλήσεις στα συστήματα διαχείρισης συμμόρφωσης, ενώ τόνισε ότι, για να είναι αποτελεσματικά, η ανώτατη διοίκηση μίας εταιρίας πρέπει «να ηγηθεί με το παράδειγμά της», τηρώντας και υποστηρίζοντάς τα ενεργά.
Τη σκυτάλη των παρουσιάσεων πήρε η κα Αθηνά Μουστάκη, Επικεφαλής Υπηρεσιών Επιχειρηματικού Κινδύνου – Business Risk Services στην Grant Thornton Ελλάδας, η οποία ανέπτυξε τη θεματική: «Whistleblowing: Μηχανισμός Τύποις ή Ουσίας –  Τι μας μεταφέρουν οι συνεργάτες μας» και μας μετέφερε τη φωνή και την εμπειρία των πελατών/συνεργατών της εταιρίας της από την μέχρι σήμερα εφαρμογή του μηχανισμού για την αναφορά/καταγγελία περιστατικών απάτης, διαφθοράς ή παράτυπης συμπεριφοράς. Η κα Μουστάκη επισήμανε ότι η σχετική Οδηγία της ΕΕ για το whistleblowing θα πρέπει να ενσωματωθεί σε εθνικό δίκαιο ως τον Δεκέμβριο του 2021 για όλα τα ευρωπαϊκά κράτη μέλη και με υποχρεωτική εφαρμογή από εταιρίες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που διαθέτουν άνω των 50 ατόμων προσωπικό. Η  κα Μουστάκη, αντλώντας από την εμπειρία και την επαφή της με ευρύ φάσμα εταιριών, τόνισε ότι περισσότερα πρέπει να γίνουν στη χώρα μας, ώστε να ενδυναμωθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί για το whistleblowing στις μεγάλες επιχειρήσεις καθώς και να αναπτυχθούν κατάλληλοι μηχανισμοί και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα χρειάζονται περισσότερες ενημερώσεις, εκπαιδεύσεις και συνεχή επικοινωνία στο προσωπικό των Ελληνικών επιχειρήσεων για το σκοπό λειτουργίας ενός τέτοιου μηχανισμού, τα κατάλληλα κανάλια υποβολής κάποιας αναφοράς/καταγγελίας καθώς κυρίως και τα μέτρα διαχείρισης των όποιων αναφορών με γνώμονα φυσικά την προστασία του προσώπου που τις υποβάλλει. Μέσα από αυτές τις ενέργειες η πρακτική του whistleblowing μπορεί αφομοιωθεί και να γίνει πραγματικό μέρος της εταιρικής κουλτούρας.
Στην ίδια θεματική, ο κος Σοφοκλής Καραπιδάκης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων στη ΜYTILINEOS, έφερε στο τραπέζι της συζήτησης μια σειρά από ερωτήματα και προβληματισμούς για την εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για το whistleblowing, σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τη διεξαγωγή εσωτερικής έρευνας. Τα θέματα τα οποία αναπτύχθηκαν είχαν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους υπευθύνους για τη λειτουργία της γραμμής καταγγελιών αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του θέματος.
Ο κ. Αργύρης Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος-Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης στη ΔΕΗ, είχε ως θέμα της ομιλίας του: «Από τη CG, στη GRC και πλέον προς τη Νέα Πραγματικότητα του ESG». Ο κος Οικονόμου μίλησε για το πως εξελικτικά φτάσαμε στους στόχους που έχει θέσει ο ΟΗΕ για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη Διακυβέρνηση (ESG) και τις προκλήσεις που παρουσιάζονται για την επιχειρηματική βιωσιμότητα αλλά και την ανάπτυξη στο μέλλον.
Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάστηκε από τον κ. Αναστάσιο Παπαθανασίου, Πληροφορικό, εξειδικευμένο σε θέματα Κυβερνοασφάλειας & Κυβερνοαπάτης, το θέμα της κυβερνοαπάτης και πως αυτή αυξήθηκε μέσα στο διάστημα της πανδημίας, εξαιτίας της αύξησης χρήσης του διαδικτύου από τους χρήστες, και κυρίως στο εταιρικό περιβάλλον. «Το Τοπίο της Ηλεκτρονικής Απάτης σε Καιρό Πανδημίας» ήταν πιο συγκεκριμένα ο τίτλος της ομιλίας του, στο πλαίσιο της οποίας  παρουσίασε μεταξύ άλλων τους μηχανισμούς και τα συνήθη μέσα που μεταχειρίζονται όσοι διαπράττουν κυβερνοαπάτες, προκειμένου να εξαπατήσουν τα υποψήφια θύματά τους. Οι κυβερνοαπάτες είναι συχνά η πύλη για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, αλλά και για άλλες αξιόποινες πράξεις όπως σημείωσε ο κος Παπαθανασίου. 
Ο Ιωσήφ Αβραμίδης, Διευθυντής Προστασίας Δεδομένων & Συμμόρφωσης στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και μέλος του ΔΣ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, έκλεισε την πολύ ενδιαφέρουσα 9η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum με τα συμπεράσματα της ημέρας, ανανεώνοντας το επόμενο ραντεβού των μελών για το Δεκέμβριο του 2021.
Τι είναι το Business Integrity Forum
Tο Business Integrity Forum (BIF) είναι μία δράση που έχει αναπτύξει παγκοσμίως η Διεθνής Διαφάνεια. Αφορά σε ένα δίκτυο -το συντονισμό του οποίου στη χώρα μας έχει η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς-, εταιριών-μελών, οι οποίες διακηρύσσουν ανοιχτά τη δέσμευσή τους να λειτουργούν με διαφάνεια, υιοθετώντας συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.
Οι εταιρείες-μέλη του BIF μπορούν να ωφεληθούν από σημαντικά προνόμια, όπως συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες, τακτικές ενημερώσεις για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, πρόσβαση στις εκδηλώσεις και τα συνέδρια της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς, πρόσβαση στα anti-corruption and transparency εργαλεία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια κ.ά.
Στο BIF μετέχουν κορυφαίες στον κλάδο τους, διεθνείς αλλά και ελληνικές εταιρίες/φορείς. Συγκεκριμένα:
ΔΕΗ Α.Ε.
ΔΕΔΔΗΕ A.E.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
DELOITTE
COCA – COLA ΑΕ
ΕΕΣΥΠ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.
GLAXOSMITHKLINE
GRANT THORNTON
INTERAMERICAN
KPMG A.E.
MYTILINEOS S.A.
ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ
PFIZER HELLAS A.E.
ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.
ΣΟΛ – Crowe A.E.
TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A.
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

___________________________________
Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος
Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1996. Κύριοι σκοποί της δράσης της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια.

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:

Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς

Τηλ. 210 7224940,

e-mail: tihellas@otenet.gr

www.transparency.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο