ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: «ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΗΜΕΡΑ: Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 2022 ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΔΙΟΛΙΣΘΗΣΗ»

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2022

Η τρίτη Έκθεση για το Κράτος Δικαίου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1], που δημοσιεύθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απηχεί πλήρως τις διαχρονικές ανησυχίες και πάγιες θέσεις της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη χώρα.

Συναφώς, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς κρούει τον κώδωνα αναφορικά και με πρόσφατα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στη χώρα και συνιστούν διολίσθηση του κράτους δικαίου. Η ανάγκη για αποφασιστική, ολιστική αντιμετώπιση των φαινομένων διαφθοράς στη χώρα, με συνολικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και όχι με σπασμωδικές και μεμονωμένες διορθωτικές ενέργειες καθίσταται επιτακτική, όπως επιβεβαιώνεται και από τις επιμέρους διαπιστώσεις και συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναλυτικότερα:

Δικαιοσύνη

Οι διαδικασίες διορισμού στις ανώτατες θέσεις δικαστών και εισαγγελέων συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες εκθέσεις της για το κράτος δικαίου, το σύστημα διορισμών εγείρει συγκεκριμένα ανησυχίες ότι υπόκειται σε δυνητικά ισχυρή επιρροή από την εκτελεστική εξουσία. Η σχετική νομοθεσία ορίζει ότι οι διορισμοί δικαστών και εισαγγελέων στις υψηλότερες θέσεις (όπως, επί παραδείγματι, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου) γίνονται με Προεδρικό Διάταγμα, κατόπιν εισήγησης του Υπουργικού Συμβουλίου, βάσει πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και γνώμης κοινοβουλευτικού οργάνου. Ήτοι, επικρίνεται επί της ουσίας το άρθρο 90 παρ. 5 του Ελληνικού Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του ίδιου του δικαστικού σώματος στη διαδικασία διορισμού τους στις ανώτερες θέσεις και το γεγονός ότι οι υποψήφιοι που δεν διορίζονται δεν δικαιούνται να προσβάλλουν ενώπιον δικαστηρίου την απόφαση με την οποία δεν προτείνεται ο διορισμός τους.

Καταπολέμηση της Διαφθοράς

Επισημαίνοντας τα πρόσφατα ευρήματα του Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας[2] και του Ευρωβαρόμετρου για τη Διαφθορά 2022[3], η τρίτη Έκθεση για το Κράτος Δικαίου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρει ότι στις περιορισμένες υποθέσεις που ασκήθηκε ποινική δίωξη για διαφθορά απομένει να διαπιστωθεί ουσιαστική πρόοδος όσον αφορά την έκδοση δικαστικών αποφάσεων, τονίζοντας μάλιστα ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με τις καταδίκες σε υποθέσεις διαφθοράς από ποινικά δικαστήρια, ενώ δύο ποινικές υποθέσεις που αφορούσαν σε ενεργητική δωροδοκία παραγράφηκαν εντός του 2021. Σημειώνονται, επίσης, οι ανησυχίες που έχει εκφράσει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) σχετικά με τις έρευνες και τη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα που σχετίζονται με δωροδοκία αλλοδαπών δημοσίων λειτουργών σε διεθνείς επιχειρηματικές συναλλαγές.

Η Έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι μεγάλος αριθμός δηλώσεων πόθεν έσχες υποβάλλονται, αλλά μόνο λίγες από αυτές επαληθεύονται για την ακρίβειά τους[4], επαναλαμβάνοντας τη σύσταση της GRECO (Group of States against Corruption, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης) προς τη χώρα για περαιτέρω εξορθολογισμό των δηλώσεων πόθεν έσχες. Το δε Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει την αναθεώρηση του σχετικού νομικού πλαισίου (Ν. 3213/2003), την απλοποίηση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής και την αναβάθμιση της πλατφόρμας πληροφορικής για τη δήλωση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, έως το τέλος του 2023[5].

Η Έκθεση υιοθετεί και τη σύσταση της GRECO αναφορικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς στην αστυνομία, με τη διενέργεια συνολικής αξιολόγησης κινδύνου διαφθοράς, την επικαιροποίηση του κώδικα δεοντολογίας της αστυνομίας, την ενίσχυση των ελέγχων ακεραιότητας κατά την πρόσληψη προσωπικού και την παροχή ανεξάρτητης και αποτελεσματικής έρευνας για καταγγελίες κατά της αστυνομίας.

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο για την πάταξη της διαφθοράς, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει, τέλος, ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να στερείται ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των whistleblowers και ότι δεν έχει ακόμη ενσωματώσει την Οδηγία EE 2019/1937 για την προστασία τους[6]. Σχετικές συστάσεις προς τη χώρα έχουν απευθύνει τόσο ο ΟΟΣΑ για τους καταγγέλλοντες στις περιπτώσεις δωροδοκίας αλλοδαπών, όσο και η GRECO την προστασία των εντός της αστυνομίας καταγγελλόντων.


Πολυφωνία και Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Δεν υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που διέπει το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ως ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης και εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την οικονομική ικανότητα και τους ανθρώπινους πόρους της, υπογραμμίζει η Έκθεση. Για αυτούς τους λόγους, το Media Pluralism Monitor (MPM 2022) θεωρεί την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της αρχής ως μεσαίου κινδύνου.

Επιπλέον, ανησυχίες εγείρει η κατανομή της επιχορήγησης της κρατικής διαφήμισης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Έκθεση, η έλλειψη διαφάνειας στην κατανομή των κρατικών επιχορηγήσεων στα μέσα ενημέρωσης επισημάνθηκε τόσο από τη Media Freedom Rapid Response (MFRR) όσο και από το Media Pluralism Monitor 2022 (MPM 2022), εστιάζοντας ιδίως στην εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την υγεία κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση της δημόσιας σύμβασης, καθώς και τα κριτήρια που εφαρμόσθηκαν για την κατανομή των ποσών, δεν έχουν γνωστοποιηθεί πλήρως. Αναφορά γίνεται και στο σχετικό αίτημα του Vouliwatch, που απορρίφθηκε σιωπηρά από τις αρχές. Τον Φεβρουάριο του 2022, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών έκρινε την απόρριψη αυτή ως παράνομη και διέταξε την αναπομπή της υπόθεσης στη Διοίκηση. Μετά την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αποφάνθηκε ότι το Vouliwatch δεν θεμελιώνει νόμιμο δικαίωμα πρόσβασης στην απαιτούμενη τεκμηρίωση.

Ανησυχίες διατυπώνονται και σχετικά με την πολιτική επιρροή που δύναται να ασκήσει ο τρόπος διορισμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, καθώς τα μέλη του διορίζονται από τον αρμόδιο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης Υπουργό, κατόπιν γνωμοδότησης της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής επί της εισήγησης του Υπουργού. Το Media Pluralism Monitor (MPM 2022)  αξιολογεί τη συγκεκριμένη πρακτική ως υψηλού κινδύνου.

Οι επιθέσεις και οι απειλές κατά δημοσιογράφων συνεχίζονται και η ασφάλεια στο επαγγελματικό περιβάλλον τους έχει επιδεινωθεί περαιτέρω. Σημειώνεται ότι, από τη δημοσίευση της Έκθεσης για το Κράτος Δικαίου του 2021 και μέχρι τη δημοσίευση αυτής του 2022, είχαν δημοσιευθεί 16 προειδοποιήσεις για την Ελλάδα στην πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας της δημοσιογραφίας και της ασφάλειας των δημοσιογράφων σε σχέση με επιθέσεις βίας, απειλές και αυθαίρετες κρατήσεις τους. Οι δημοσιογράφοι συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ποινικές διώξεις για συκοφαντική δυσφήμιση ή για παραβίαση του απορρήτου και προσωπικών δεδομένων. Αναφορά γίνεται και σε Έλληνα δημοσιογράφο που έγινε στόχος λογισμικού παρακολούθησης τύπου Pegasus (Predator), καθώς και σε άλλο που φέρεται να παρακολουθείτο από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ).

Η Έκθεση αναφέρει ότι η Media Freedom Rapid Response (MFRR) τόνισε τις νομικές απειλές ως σημαντικό πρόβλημα για την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών αγωγών (Strategic lawsuits against public participation – SLAPP), που στοχεύουν ως επί το πλείστον αντιπολιτευόμενα ΜΜΕ και δημοσιογράφους που προβάλλουν ζητήματα διαφθοράς. Τέτοιες νομικές απειλές μπορεί να οδηγήσουν σε αυτολογοκρισία και θέτουν πρόσθετο οικονομικό κίνδυνο για τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους, που ήδη στερούνται επαρκών πόρων.

Το Media Pluralism Monitor (MPM 2022) έχει επισημάνει, σύμφωνα με την Έκθεση, την επιδείνωση των συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι δημοσιογράφοι ως ζήτημα που παρουσιάζει αυξημένο κίνδυνο. Έχουν εκφραστεί ανησυχίες για το δικαίωμα των δημοσιογράφων να διαδίδουν πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος, που απορρέουν από τη νέα νομοθεσία που τροποποιεί το άρθρο 191 του Ποινικού Κώδικα, ορίζοντας ότι όποιος δημόσια ή μέσω του διαδικτύου διαδίδει ή διασπείρει με οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ειδήσεις που είναι ικανές να προκαλέσουν ανησυχίες ή φόβο στους πολίτες ή να κλονίσουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην εθνική οικονομία, στην αμυντική ικανότητα της χώρας ή στη δημόσια υγεία θα τιμωρείται.


Θεσμικοί Έλεγχοι & Ισορροπίες

Η τρίτη Έκθεση για το Κράτος Δικαίου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναδεικνύει το πρόβλημα του ενίοτε μη επαρκούς χρόνου δημόσιας διαβούλευσης επί νομοσχεδίων, καθώς και της εκτεταμένης χρήσης ταχείας νομοθετικής διαδικασίας από την Κυβέρνηση, το οποίο επισημαίνεται και από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Ιδρυμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI).

Την 1η Ιουλίου 2022, η Ελλάδα είχε 30 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εκκρεμότητα εφαρμογής. Η παλαιότερη απόφαση της οποίας η εφαρμογή εκκρεμεί (επί 18 χρόνια) αφορά την πρόσβαση και την αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης, λόγω της μη και της καθυστερημένης εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.

Τέλος, στο κεφάλαιο για τους Θεσμικούς Ελέγχους & Ισορροπίες σημειώνεται ότι οι απαιτήσεις του νόμου του 2020 για την εγγραφή στο σχετικό μητρώο οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται ειδικά στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης συνεχίζουν να εγείρουν ανησυχίες και ότι το θέμα εκκρεμεί ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Συστάσεις για την Ελλάδα που περιλαμβάνονται στην Έκθεση

Εκτός από την υπενθύμιση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Έκθεση περιλαμβάνει και τις κάτωθι συστάσεις:

 • Να συμμετέχει η δικαστική εξουσία στον διορισμό των ανώτατων δικαστικών λειτουργών, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Να διασφαλίζεται η αποτελεσματική και συστηματική επαλήθευση της ακρίβειας των δηλώσεων πόθεν έσχες.
 • Να ενταθούν οι προσπάθειες για τη συστηματική καταγραφή των ποινικών διώξεων και των τελεσίδικων αποφάσεων σε υποθέσεις διαφθοράς.
 • Να θεσπισθούν νομοθετικές και άλλες διασφαλίσεις για την ενίσχυση της φυσικής ασφάλειας και του εργασιακού περιβάλλοντος των δημοσιογράφων, σύμφωνα και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
 • Να διασφαλισθεί ότι οι απαιτήσεις εγγραφής στο σχετικό μητρώο για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι αναλογικές, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της ανάγκης της διατήρησης ενός ανοιχτού πλαισίου για τη λειτουργία τους.

Πρόσφατα Γεγονότα που Συνιστούν Διολίσθηση του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα: το χρονικό προαναγγελθέντων αποτυχιών

Δεδομένου ότι η ποιότητα του κράτους δικαίου είναι αλληλένδετη με την ποιότητα της δημοκρατίας και την αποτελεσματικότητα της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς οφείλει να αναδείξει τη θεσμική διάσταση γεγονότων που έλαβαν χώρα στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριετία και τα οποία συντέλεσαν στη διολίσθηση του κράτους δικαίου. Σκοπός είναι να καταδειχθεί ότι η επίτευξη ενός Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, όπως το έχει περιγράψει η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς ήδη από το 2012[7], απαιτεί συνολικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και όχι σπασμωδικές και μεμονωμένες ενέργειες, ενίοτε κιόλας προς εξυπηρέτηση κοντόφθαλμων σκοπιμοτήτων και κομματικών συμφερόντων.

Ενδεικτικά:

Ένας από τους πρώτους νόμους που ψήφισε η παρούσα Κυβέρνηση άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της ήταν ο Ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», δυνάμει του οποίου τα κρατικά ΜΜΕ και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) εποπτεύονται από πολιτικά πρόσωπα των οποίων προΐσταται απευθείας ο Πρωθυπουργός. Με τον ίδιο νόμο ιδρύθηκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ), που απορρόφησε πλείστους ελεγκτικούς φορείς με αρμοδιότητα την καταπολέμηση της εν ευρεία εννοία διαφθοράς, προκειμένου να δοθεί λύση στα ζητήματα της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων και της έλλειψης συντονισμού δράσης των εν λόγω φορέων. Δεδομένης της φύσης της Αρχής ως ανεξάρτητης βάσει νομοθετικής -και όχι συνταγματικής- κατοχύρωσης, η επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή της Αρχής λαμβάνει χώρα ουσιαστικά από την Κυβέρνηση.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις συντελούν ενδεχομένως στη δημιουργία ενός «επιτελικού κράτους», όχι όμως και στη δημιουργία ενός κράτους με θεσμούς ανεξάρτητους και υποκείμενους σε λογοδοσία.

Η εξέλιξη της λειτουργίας των παραπάνω ενδεικτικά αναφερόμενων θεσμών στη χώρα αποτέλεσε και αποτελεί αντικείμενο σφοδρής κριτικής τόσο από φορείς στο εσωτερικό όσο και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς με σχετικές αρμοδιότητες.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Η μέχρι σήμερα άρνηση της Κυβέρνησης και της Διοίκησης να δημοσιοποιήσει τα κριτήρια βάσει των οποίων αποφασίστηκε το ύψος του ποσού που δόθηκε στα ΜΜΕ της «Λίστας Πέτσα», καθώς και τα κριτήρια επί των οποίων κάποια ΜΜΕ αποκλείστηκαν από τη χρηματοδότηση, απέχει από κάθε έννοια διαφάνειας, λογοδοσίας και χρηστής διακυβέρνησης, δεδομένου ότι αφορά ιλιγγιώδους ύψους κρατικά κονδύλια, προϊόν μόχθου των φορολογούμενων πολιτών.

Οι έντονες ανησυχίες που εκφράζονται στην Έκθεση για το Κράτος Δικαίου στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2022 για την ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα επιβεβαιώνονται από την κατακρήμνιση της χώρας στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2022 (Press Freedom Index 2022)[8], σύμφωνα με τον οποίο βρέθηκε στην 108η θέση της παγκόσμιας κατάταξης μεταξύ 180 χωρών συνολικά, δηλαδή υποχώρησε κατά 38 θέσεις σε σχέση με το έτος 2021, ευρισκόμενη στην τελευταία θέση ανάμεσα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Πριν έρθει στη δημοσιότητα η πρόσφατη υπόθεση των υποκλοπών με πρωταγωνίστρια την ΕΥΠ, ο φορέας είχε λάβει αρνητική δημοσιότητα ήδη από τον Αύγουστο του 2019, όταν ψηφίστηκε από την Κυβέρνηση τροπολογία με την οποία προβλέφθηκαν αλλαγές σε ό,τι αφορά τα προσόντα που απαιτούνται για τον διορισμό του Διοικητή της ΕΥΠ, ώστε να διοριστεί πρόσωπο εμπιστοσύνης της Κυβέρνησης. Σύμφωνα με τη ρύθμιση, δεν ήταν απαραίτητη πλέον η κατοχή πανεπιστημιακού πτυχίου για το πρόσωπο που θα αναλάμβανε τη συγκεκριμένη θέση, δεδομένου ότι ο προοριζόμενος για Διοικητής δεν διέθετε πανεπιστημιακό πτυχίο, ενώ σφοδρή κριτική είχε ασκηθεί και για τη συνάφεια της επαγγελματικής εμπειρίας του με το αντικείμενο του φορέα.

Κατόπιν της αποκάλυψης της πρόσφατης υπόθεσης των υποκλοπών, με εξίσου σπασμωδικό τρόπο, ήτοι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, προβλέφθηκε ότι ο διορισμός του Διοικητή της ΕΥΠ διενεργείται μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής. Επίσης, προβλέφθηκε ότι, εκτός από την άδεια του Εισαγγελέα της ΕΥΠ για την άρση απορρήτου επιστολών και τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας, καθώς και καταγραφή δραστηριότητας προσώπων με ειδικά τεχνικά μέσα και ιδίως με συσκευή ήχου και εικόνας εκτός κατοικίας, θα απαιτείται και έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών. Παρά τις σφοδρές επικρίσεις, η Κυβέρνηση διατήρησε την τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε το Μάρτιο του 2021 και με την οποία καταργήθηκε η υποχρεωτική ενημέρωση των παρακολουθούμενων μετά τη λήξη της παρακολούθησης, που ίσχυε ανελλιπώς από το 1994 ως σύμφωνη με τα οριζόμενα στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Τα ανωτέρω αποτελούν όχι μόνο κακές νομοθετικές πρακτικές, επικριθείσες μεταξύ άλλων και στην πρόσφατη Έκθεση για το Κράτος Δικαίου, αλλά και εκ του προχείρου κυβερνητικές παρεμβάσεις σε έναν θεσμό του οποίου η ανεξάρτητη και εύρυθμη λειτουργία είναι καίριας σημασίας για τη διασφάλιση των ζωτικότερων εθνικών συμφερόντων.

Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Την ίδρυση της Αρχής, το 2019, είχε χαιρετίσει ένθερμα η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς[9], ενώ και στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2019 είχε αξιολογηθεί θετικά η ίδρυσή της[10]. Ωστόσο, ήδη από τότε, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς είχε επικρίνει στο σχετικό Δελτίο Τύπου της[11] την εν τοις πράγμασι έλλειψη ανεξαρτησίας της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, δεδομένου ότι το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής της επιλέγονται κατ’ ουσίαν μόνο από την Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, αναφορικά με την επιλογή του Συμβουλίου Διοίκησης, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η Κυβέρνηση δύναται να επιλέξει όποια πέντε πρόσωπα επιθυμεί από τη λίστα τον δέκα καλύτερων υποψηφίων του διαγωνισμού, που καταρτίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ). Εν συνεχεία, το Υπουργικό Συμβούλιο υποβάλλει κάθε έναν από τους επιλεγέντες προς έγκριση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, στην οποία πλειοψηφούν οι βουλευτές της Κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τον νόμο, κατά την πρώτη λειτουργία της Αρχής, ο Διοικητής προτάθηκε απευθείας από τον Πρωθυπουργό και διορίσθηκε με απόφαση του ιδίου, ύστερα από έγκριση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Δυο χρόνια αργότερα, σύμφωνα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη διαδικασία, η θέση προκηρύχθηκε και διορίσθηκε εκ νέου για δεύτερη θητεία ο πρώτος Διοικητής της ΕΑΔ. Σήμερα, δυο μήνες περίπου μετά την παραίτηση του Διοικητή της ΕΑΔ, ένα έτος μετά την ανανέωση της θητείας του, δεν έχει κινηθεί ακόμη η διαδικασία για την αντικατάστασή του.

Στα τρία χρόνια της λειτουργίας της, η ΕΑΔ δεν έχει αναδείξει σημαντικές υποθέσεις διαφθοράς τις οποίες να έχει διαλευκάνει, ενώ σε υποθέσεις υψηλής πολιτικής στάθμης οι ενέργειες και τα πορίσματα των ερευνών της επικρίθηκαν ως αναποτελεσματικές τόσο από φορείς στο εσωτερικό της χώρας όσο και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς με σχετικές αρμοδιότητες.

Ωστόσο, η ανεξαρτησία μιας ελεγκτικής αρχής που καλείται να διερευνήσει υποθέσεις διαφθοράς ενίοτε διαπραττόμενης από ισχυρά συμφέροντα πρέπει να θωρακίζεται πρωτίστως από τον νόμο. Η ανάγκη άμεσης τροποποίησης της διαδικασίας επιλογής του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή της ΕΑΔ είναι επιτακτική.

Συμπερασματικά

Η διαφθορά υπονομεύει τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, προκαλώντας ένα φαύλο κύκλο όπου οι αδύναμοι θεσμοί καθίστανται αναποτελεσματικοί στην καταπολέμηση της διαφθοράς, με αναπόφευκτα επακόλουθα την κακοδιοίκηση, την έλλειψη λογοδοσίας, τις δομικές στρεβλώσεις και την εμπέδωση αντιλήψεων ανοχής στη διαφθορά.

Η χώρα μας οφείλει να γυρίσει σελίδα και να οικοδομήσει ακέραιους θεσμούς, θωρακισμένους έναντι στην πάσης φύσεως διαφθορά. Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς παραμένει αταλάντευτος αρωγός της χώρας σε αυτή την προσπάθεια.

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:

Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς

Τηλ. 210 7224940

e-mail: tihellas@otenet.gr

www.transparency.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Η Μεθοδολογία της Έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κράτος Δικαίου
Μέσω της Έκθεσης, που συμπεριλαμβάνει και ένα κεφάλαιο για έκαστο εκ των 27 Κρατών Μελών της Ε.Ε., στόχος της Επιτροπής είναι να προσδιορίσει την κατάσταση του κράτους δικαίου στα Κράτη Μέλη, με έμφαση σε τέσσερις βασικούς πυλώνες: (α) τη Δικαιοσύνη, (β) την καταπολέμηση της διαφθοράς, (γ) την πολυφωνία και την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και (δ) λοιπούς θεσμικούς ελέγχους και ισορροπίες (“checks and balances”).

Τούτοι οι τέσσερις τομείς προσδιορίστηκαν στην προπαρασκευαστική διαδικασία ως βασικοί και αλληλένδετοι πυλώνες για τη διασφάλιση του κράτους δικαίου. Τα δε επιμέρους κεφάλαια για κάθε Κράτος Μέλος ερείδονται σε μία ποιοτική αξιολόγηση που διενήργησε η Επιτροπή, εστιάζοντας σε μία σύνθεση σημαντικών εξελίξεων που έλαβαν χώρα μετά τη δημοσίευση της προηγούμενης έκθεσης.
Περισσότερες πληροφορίες:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en#methodology

 ________________________________________________

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1996. Κύριοι σκοποί της δράσης της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια: www.transparency.gr

_________________________________________________

[1] https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2022-rule-law-report_en#communication-and-country-chapters

[2] https://transparency.gr/%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%ba%cf%84%ce%b7%cf%83-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bb%ce%b7%cf%88%ce%b7%cf%83-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%b1%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-2021/

[3] https://transparency.gr/%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%ce%b2%ce%b1%cf%81%cf%8c%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%81%ce%bf-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%b8%ce%bf%cf%81%ce%ac-2022/

[4] Βλ. σχετικά και τα πορίσματα της έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Integrity Watch’ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος: https://transparency.gr/ti-kanoume/integrity-watch/

[5] Στο Υπουργικό Συμβούλιο της 30.08.2022, ο Υπουργός Δικαιοσύνης παρουσίασε νομοθετική πρωτοβουλία για τον εκσυγχρονισμό του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

[6] Καταληκτική ημερομηνία ενσωμάτωσης της Οδηγίας ήταν η 17.12.2021.

[7] Βλ. σχετικά και τα πορίσματα της έρευνας που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ‘Εθνικής Ακεραιότητας’ της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος: https://transparency.gr/ti-kanoume/politiko-hrima/ethniko-sistima-akeraiotitas/

[8] https://rsf.org/en/index

[9] https://transparency.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1/

[10] https://www.transparency.org/en/news/cpi-western-europe-and-eu

[11] https://transparency.gr/%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b5%ce%b8%ce%bd%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%cf%86%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1/

2μερο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πραγματική ιδιοκτησία/πραγματικό δικαιούχο (Πρόγραμμα CSABOT)

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2022

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς συμμετέχοντας ενεργά στο πρόγραμμα Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) της Διεθνούς Διαφάνειας, διοργανώνει την Δευτέρα 12 και την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022 online εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και συνειδητοποίησης των πολιτών σχετικά με τον ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι πληροφορίες για τον πραγματικό δικαιούχο στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CTF).

Ερευνητές, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, οικονομολόγοι, προερχόμενοι από διαφορετικούς τομείς της κοινωνίας των πολιτών θα εκπαιδευτούν από Έλληνες και αλλοδαπούς εισηγητές ειδικευμένους στο αντικείμενο και θα βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις πολιτικές της Ε.Ε. για την καταπολέμηση του ΞΧΣ/ΧΤ και θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να συλλέγουν, επαληθεύουν, αξιολογούν και να επεξεργάζονται δεδομένα σχετικά με το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Απώτερος στόχος είναι η προώθηση συμμαχιών και η δημιουργία εργαλείων δικτύωσης μεταξύ των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα CSABOT απευθύνεται εκτός από την Ελλάδα, στη Δημοκρατία της Τσεχίας, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Ένωσης Κεφαλαιαγορών (DG FISMA).

 

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια

Μέσα από παραρτήματα σε περισσότερες από 100 χώρες και τη Διεθνή Γραμματεία της στο Βερολίνο, η Διεθνής Διαφάνεια είναι ο παγκόσμιος οργανισμός της κοινωνίας των πολιτών που ηγείται της καταπολέμησης της διαφθοράς για περισσότερα από 25 χρόνια: www.transparency.org

 

Σχετικά με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς αποτελεί το ελληνικό παράρτημα της Διεθνούς Διαφάνειας και λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1996. Κύριοι σκοποί της δράσης της είναι να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα και, ταυτόχρονα, να προωθήσει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές που θα οδηγήσουν στη λειτουργία της κοινωνίας με περισσότερη διαφάνεια: www.transparency.gr

 

Στοιχεία Επικοινωνίας για τα ΜΜΕ:

Διεθνής Διαφάνεια – Ελλάς

Τηλ. 210 7224940

e-mail: tihellas@otenet.gr

www.transparency.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Σύγχρονες Προκλήσεις Εταιρικού Ενδιαφέροντος

11η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος

 26 Ιουλίου 2022

Στην τριλογία νομοθετικές εξελίξεις – μηδενική ανοχή – διεθνείς προκλήσεις στην αγορά ενέργειας επικεντρώθηκε το 11ο Round Table, που διοργάνωσε με επιτυχία τον Ιούλιο του 2022 η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, στο πλαίσιο της δράσης  Business Integrity Forum που αναπτύσσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Τη συζήτηση «Σύγχρονες Προκλήσεις Εταιρικού Ενδιαφέροντος» παρακολούθησαν περισσότεροι από 40 εκπρόσωποι των μελών του Forum, στα οποία συγκαταλέγονται μερικές από τις κορυφαίες διεθνείς και εγχώριες εταιρίες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Μέσα από τη διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, τοποθετήθηκαν με εισηγήσεις καταξιωμένοι ομιλητές ενώ ταυτόχρονα δόθηκε το βήμα σε εκπροσώπους και στελέχη μελών του Forum, να ανταλλάξουν απόψεις και πολύτιμη τεχνογνωσία για τη δυναμική που στηρίζεται στις νέες επιταγές και τις προτεραιότητες που θέτουν οι κοινωνίες μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο εταιρικός κόσμος.

Μια σειρά νέων προκλήσεων έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα από τα νέα δεδομένα που προκύπτουν σε διεθνές, ευρωπαϊκό και κατ’ επέκταση τοπικό επίπεδο, πόσο μάλλον μετά από μια περίοδο μακράς ύφεσης, με έναν πόλεμο ο οποίος μαίνεται στην Ουκρανία και επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη, και αμέσως μετά από μία  διετία πρωτοφανούς πανδημίας. Προκλήσεις που εστιάζονται στην αύξηση του ενεργειακού κόστους, με ό,τι αυτή συμπαρασύρει, αλλά και σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις και σύγχρονες κοινωνικές επιταγές στις οποίες καλούνται να συμμορφωθούν και να υιοθετήσουν οι εταιρίες που θέλουν να ατενίζουν το μέλλον τους με θετικό πρόσημο.

Την έναρξη της Στρογγυλής Τράπεζας πραγματοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κ. Άρης Δημητριάδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη βαρύτητα και τη σημασία της υιοθέτησης και συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με τις καινούργιες νομοθετικές ρυθμίσεις τονίζοντας ότι η αξιοπιστία των εταιριών και η εταιρική ευθύνη συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και την προώθηση των ιδεών και των αξιών των επιχειρήσεων. Επισήμανε παράλληλα την αξία του «ανοιχτού διαλόγου» μεταξύ των επιχειρήσεων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών ανάμεσα σε εξειδικευμένα στελέχη, έτσι όπως όπως αυτός γίνεται πράξη μέσα από το Business Integrity Forum, δίνοντας τον τόνο για τη δυναμική ανάπτυξη της δράσης στο επόμενο διάστημα.

Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις, Προκλήσεις και Επιταγές

Στην 1η θεματική ενότητα «Πρόσφατες Νομοθετικές Εξελίξεις, Προκλήσεις και Επιταγές» τοποθετήθηκαν με παρουσιάσεις τους η κ. Βίκυ Μόκκα, Compliance Case Management & Contact Channels Section Manager του Ομίλου OTE,  ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης, Διευθυντής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων της MYTILINEOS, καθώς και ο κ. Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής & Συνιδρυτής του Vouliwatch.

Με θέμα της ομιλίας της «Βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ν. 4808/2021», η κ. Βίκυ Μόκκα αναφέρθηκε εκτενώς στο νομικό πλαίσιο καταπολέμησης της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο εργασίας και στην ανάγκη προστασίας των εργαζομένων που έχουν πέσει θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως υπογράμμισε η κ. Μόκκα: «Οι εταιρίες υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα πρόληψης και τις διαδικασίες ενημέρωσης και διαχείρισης καταγγελιών που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 για την πρόληψη και την αντιμετώπιση κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης. Σκοπός του Μέρους ΙΙ του Ν. 4808/2021 και της αντίστοιχης εταιρικής Πολιτικής, που πρέπει εφαρμόζεται, είναι να θέσει ένα συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση των μορφών συμπεριφοράς βίας και παρενόχλησης, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο σέβεται, προωθεί και διασφαλίζει το δικαίωμα των προσώπων σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και παρενόχληση».

Για το «Business Partner Sanction Screening: σύστημα ελέγχου συνεργατών & οικονομικές κυρώσεις» τοποθετήθηκε ο κ. Σοφοκλής Καραπιδάκης αναλύοντας το θέμα των οικονομικών κυρώσεων, πως αυτό αφορά μη χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και παρουσίασε ως καλή πρακτική ένα μηχανισμό για τον έλεγχο πελατών και προμηθευτών πριν από τη σύναψη συμβατικής σχέσης καθώς και τη συνεχή παρακολούθηση αυτών κατά τη διάρκεια της σύμβασης.

Το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα που συχνά περνάει under-the-radar με τίτλο «H διαφάνεια & το lobbying: τι ορίζει και τι αλλάζει ο νέος νόμος για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε θεσμικούς φορείς», παρουσίασε ο κ. Στέφανος Λουκόπουλος του Vouliwatch ο οποίος στάθηκε στο θετικό πρόσημο που μπορεί να έχει το lobbying αρκεί να ασκείται καλόπιστα και εντός νομιμότητας.

Όπως σημείωσε ο κ. Λουκόπουλος: «H προστασία των διαδικασιών λήψης αποφάσεων δεν είναι μόνο θέμα διαφάνειας. Είναι κυρίως θέμα διασφάλισης της ίσης πρόσβασης στα κέντρα αποφάσεων. Καταγράφοντας τις συναντήσεις σε ένα ανοιχτό μητρώο θα έχουμε εικόνα για το ποια συμφέροντα υπερεκπροσωπούνται στο decision making επίπεδο και ποια όχι. Σε αυτό ακριβώς πρέπει να αποσκοπεί η ρύθμιση του lobbying, δηλαδή στην θέσπιση υποχρέωσης εκ του νόμου για ανοιχτότητα, με απώτερο στόχο την καλλιέργεια εμπιστοσύνης στις πολιτικές διαδικασίες».

Μηδενική Ανοχή: Ρεαλιστικό ή Ουτοπικό;

Στην έννοια της «μηδενικής ανοχής» και στο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο αυτή συνιστά αναφέρθηκε εκτενώς ο κ. Αργύρης Οικονόμου, Νομικός Σύμβουλος και Γενικός Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών & Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ, με τίτλο της ομιλίας του: «Μηδενική ανοχή: ρεαλιστικό ή ουτοπικό».

Ο κ. Οικονόμου παρουσίασε πως θεμελιώθηκε, αρχικά, με κοινωνικά πειράματα η έννοια της μηδενικής ανοχής στις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1980 ως μέθοδος αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, η οποία θεωρήθηκε πολύ πετυχημένη και συνεχίστηκε να εφαρμόζεται. Εστιάζοντας σε θέματα ηθικής και δεοντοπραξίας στο χώρο των επιχειρήσεων, ο κ. Οικονόμου έθεσε το ερώτημα: «Έχουν οι επιχειρήσεις ηθική;» για να δώσει αμέσως την απάντηση: «Οι επιχειρήσεις δεν έχουν ηθική, οι άνθρωποι έχουν (M. Friedman)».

Όπως τόνισε ο κ. Οικονόμου: «Η επικράτηση μιας υγιούς επιχειρηματικής κουλτούρας αποτελεί καθήκον των ηγετικών, ιδίως, επιχειρήσεων, που, εν τέλει, εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και διευκολύνει την προσέλκυση επενδύσεων μακροπρόθεσμου ορίζοντα. Έτσι, τα ethics γίνονται business».

Διεθνείς Προκλήσεις και Αγορά Ενέργειας: ο Πόλεμος στην Ουκρανία θα διαμορφώσει μια νέα Πραγματικότητα;

Μία αναλυτική όσο και ενδελεχή εισαγωγή στην 3η ενότητα της συζήτησης «Διεθνείς προκλήσεις και αγορά ενέργειας: ο πόλεμος στην Ουκρανία θα διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα;» έκανε ο κ. Μιχάλης Μαθιουλάκης, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ με τίτλο της ομιλίας του:  «Μετά την Ουκρανία: το αναδυόμενο γεωπολιτικό τοπίο». Ο κ. Μαθιουλάκης εστίασε στις επιθέσεις που δέχεται η ενεργειακή αγορά και εξέφρασε τις εύλογες ανησυχίες που υπάρχουν για τη συνολική ενεργειακή παροχή και τον πληθωρισμό σημειώνοντας ότι «ακόμα και αν υπήρχε αποκλιμάκωσση της κρίσης, αυτό δε θα αντικατοπτριζόταν άμεσα στις τιμές της ενέργειας». Όπως τόνισε: «Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση παράγει πολλαπλούς κινδύνους για τις ευρωπαϊκές οικονομίες και κοινωνίες καθώς πλήττει τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεων ενώ παράλληλα αποδυναμώνει ή και αναστρέφει κρίσιμες πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Ο κ. Andrea Pagano, Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων, Δεοντολογίας & Συμμόρφωσης του ΔΕΣΦΑ είχε ως θέμα της ομιλίας του: «Κίνδυνοι, δεοντολογία και εξελίξεις στην Κανονιστική Συμμόρφωση υπό το πρίσμα της κρίσης στην Ουκρανία». Ο κ. Pagano μοιράστηκε με τα μέλη του Forum την προσέγγιση του ΔΕΣΦΑ για την ανανέωση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. «Στο ΔΕΣΦΑ, αντιμετωπίσαμε άμεσα την ανάγκη ανάπτυξης της Διαχείρισης Επιχειρηματικού Κινδύνου για να μπορέσουμε να παρέχουμε εξατομικευμένη ανάλυση κινδύνου για στρατηγικές επιχειρηματικές αποφάσεις, λαμβάνοντας υπόψη ξαφνικούς κινδύνους όπως π.χ. η κρίση της Ουκρανίας και η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης».

Ολοκληρώνοντας τη Συζήτηση για το επίκαιρο της ενέργειας, το λόγο πήρε ο Δρ. Αθανάσιος Δαγούμας, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ). Ο κ. Δαγούμας μιλώντας με θέμα: «Σύγχρονες αποκλίσεις στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού», τόνισε ότι όλοι οι Ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να επωφελούνται από την κοινή αγορά ενέργειας. Αναφερόμενος στο ενεργειακό τοπίο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί για τη χώρα μας και διεθνώς, ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καλείται να συνδράμει με αποθέματα ενέργειας, πέρα από την εγχώρια αγορά, και τις γείτονες χώρες.

Όπως σημείωσε: «Η διαφάνεια είναι εγγενές συστατικό της εύρυθμης λειτουργίας των αγορών και η ΡΑΕ είναι προσηλωμένη στην απρόσκοπτη ενημέρωση των συμμετεχόντων και των καταναλωτών. Οι πρωτοβουλίες της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος είναι ιδιαίτερα σημαντικές και η ΡΑΕ είναι αυτονόητος αρωγός».

Ο κ. Άγγελος Κασκάνης, Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, έκλεισε την πολύ ενδιαφέρουσα 11η Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας του Business Integrity Forum (BIF) με τα συμπεράσματα της ημέρας. Ταυτόχρονα, ο κ. Κασκάνης μοιράστηκε με τα μέλη του Forum μια σημαντική είδηση και εξέλιξη για το διεθνή χαρακτήρα που αποκτά η πρωτοβουλία του BIF, με τη Διεθνή Διαφάνεια, το μεγαλύτερο παγκόσμιο κίνημα κατά της διαφθοράς, να διασυνδέει κορυφαία στελέχη από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κόσμου φέρνοντας στο προσκήνιο θέματα της παγκόσμιας ατζέντας μέσα στο επόμενο έτος.

—————————–

Τι είναι το Business Integrity Forum

> Το Business Integrity Forum (BIF) είναι μία δράση που έχει αναπτύξει παγκοσμίως η Διεθνής Διαφάνεια. Αφορά σε ένα δίκτυο -το συντονισμό του οποίου στη χώρα μας έχει η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς-, εταιριών-μελών, οι οποίες διακηρύσσουν ανοιχτά τη δέσμευσή τους να λειτουργούν με διαφάνεια, υιοθετώντας συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.

Οι εταιρείες-μέλη του BIF μπορούν να ωφεληθούν από σημαντικά προνόμια, όπως συμμετοχή σε στρογγυλές τράπεζες, τακτικές ενημερώσεις για τις διεθνείς εξελίξεις σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς, πρόσβαση στις εκδηλώσεις και τα συνέδρια της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάς, πρόσβαση στα anti-corruption and transparency εργαλεία που έχει αναπτύξει η Διεθνής Διαφάνεια κ.ά.

Στο BIF μετέχουν κορυφαίες στον κλάδο τους, διεθνείς και ελληνικές εταιρίες/φορείς. Συγκεκριμένα: ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ A.E., ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, DELOITTE, COCA – COLA ΑΕ, ΔΕΣΦΑ, ΕΕΣΥΠ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε., GRANT THORNTON, INTERAMERICAN, KPMG A.E., MYTILINEOS S.A., ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ, PFIZER HELLAS A.E., ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε., ΣΟΛ Crowe, A.M. NOMIKOS TRANSWORLD MARITIME AGENCIES S.A., ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Ευρωβαρόμετρο για την Διαφθορά 2022

Τα αποτελέσματα από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2658] είναι απολύτως αποθαρρυντικά για τη χώρα, η οποία αποκλίνει σημαντικά από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές αρχές παρουσιάζουν επιλεκτικά συγκεκριμένα μόνο στοιχεία της έρευνας.

Ορισμένα ενδιαφέροντα στοιχεία της έρευνας:

→ 98% των πολιτών πιστεύει πως υπάρχει εκτεταμένη διαφθορά σε όλους τους τομείς της χώρας [ ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 68% ].

→ 51% των πολιτών πιστεύει πως η διαφθορά αυξήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια στη χώρα μας [ ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 41% ].

→ 59% των πολιτών πιστεύει πως επηρεάζεται η καθημερινότητά του από τα επίπεδα διαφθοράς [ ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 24% ].

→ 47% των πολιτών δεν πιστεύει πως μπορεί να αποδειχτούν οι υποθέσεις διαφθοράς [ ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 48% ].

→ 51% των πολιτών πιστεύουν πως το να καταγγείλουν υποθέσεις διαφθοράς είναι άσκοπο, καθώς οι υπαίτιοι δεν θα τιμωρηθούν [ ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 30% ].

→ 41% των πολιτών πιστεύουν πως όλοι γνωρίζουν για υποθέσεις διαφθοράς αλλά κανείς δεν καταγγέλλει τίποτα [ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 21% ].

→ 93% των πολιτών πιστεύει πως η στενή σχέση ιδιωτικού και δημόσιου τομέα οδηγεί σε διαφθορά [ ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 77% ].

→ 90% των πολιτών πιστεύει πως η διαφθορά είναι μέρος της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ελλάδα [ ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 61% ].

→ 73% των πολιτών πιστεύουν πως για να επιτύχουν επιχειρηματικά θα πρέπει να έχουν διασυνδέσεις στο Δημόσιο [ ο Μ.Ο. στην ΕΕ είναι: 53% ].

 

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022
Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Ιούλιος 2022
Περίοδος απασχόλησης: έως 31/10/2022 και δυνατότητα ανανέωσης έως Οκτώβριο 2023

Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς.  Με περισσότερα από 100 παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η Δ.Δ. συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε), το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα.  Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.

Η ΔΔ-Ε πρόκειται να υλοποιήσει το έργο WeOpenGov, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με στόχο τη δημιουργία μόνιμου πολυσυμμετοχικού δικτύου-φόρουμ κοινωνίας πολιτών καθώς και δημόσιων φορέων και ιδιωτικού τομέα για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Σκοπός του WeOpenGov είναι η ανάπτυξη ενός μόνιμου πλήρως λειτουργικού δικτύου 25 τουλάχιστον οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 15 τουλάχιστον δημόσιων φορέων, 5 τουλάχιστον ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 5 τουλάχιστον ιδιωτικών εταιρειών. To συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων για το διοικητικό συντονισμό των Μελών του Δικτύου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Μελών αλλά και με άλλα δίκτυα, την εκπαίδευση σε δεξιότητες Ανοιχτής Διακυβέρνησης και την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΔ-Ε αναζητεί – Υπεύθυνο Επικοινωνίας για 4 μήνη μερική απασχόληση με αρμοδιότητες  την ανάπτυξη και υλοποίηση του επικοινωνιακού πλάνου του έργου «WeOpen Gov» και την εν γένει υποστήριξη συναφών εργασιών της ΔΔ-Ε.

Βασικές Αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

 • Συντονισμό της δημιουργίας του website και του λογοτύπου του έργου σε συνεργασία με τον project manager
 • Δημιουργία περιεχομένου προώθησης του έργου και ενημέρωσης των δράσεων στο website
 • Οργάνωση διαφόρων ειδών εκδηλώσεων και προσέλκυση χορηγιών
 • Οργάνωση συνεντεύξεων τύπου

Απαιτούμενα Προσόντα & Δεξιότητες

 • Πτυχίο AEI στην Επικοινωνία, Δημοσιογραφία, Πολιτικές ή Κοινωνικές Επιστήμες, ή σε άλλο συναφές αντικείμενο
 • Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία σε ερευνητικό αντικείμενο συναφές με την Ανοικτή  Διακυβέρνηση και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
 • Άριστες ικανότητες συνεργασίας σε ομάδες και αποτελεσματικότητα
 • Εμπειρία στη διοργάνωση εκδηλώσεων /συνεντεύξεων τύπου και καλές ικανότητες διαχείρισης έργου
 • Ενδιαφέρον για την Ανοιχτή Διακυβέρνηση και τους σκοπούς της ΔΔ-Ε
 • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση της χρήσης Η/Υ και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης
 • Επιθυμητή η εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ιδρύματα
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε δράσεις προώθησης ερευνητικών συμπερασμάτων προς αρμόδιους φορείς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα,
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μιας (1) σελίδας, αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να αναφέρονται και τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δυο προσώπων από τα οποία η ΔΔ-Ε δύναται να λάβει συστάσεις,

Τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν στην ΔΔ-Ε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  
tihellas@otenet.gr ή akaskanis@transparency.gr με θέμα:  «WeOpenGov – Υπεύθυνος Επικοινωνίας» μέχρι την Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
tihellas@otenet.gr ή/και στο τηλέφωνο 210 7224940

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος στο πλαίσιο του Έργου WeOpenGov:  Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, το οποίο αποτελεί μέρος του προγράμματος Active Citizens Fund, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος των EEA Grants, έχοντας ως Διαχειριστές Επιχορήγησης στην Ελλάδα το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πρόσκληση για την αναζήτηση εταιρείας κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδας.

Για τον λόγο αυτό, η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάδος, ως φορέας υλοποίησης καθώς και οι Εταίροι, ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), αναζητούν προσφορές από εταιρείες κατασκευής και φιλοξενίας ιστοσελίδων για δημιουργία ιστοσελίδας υψηλής ανάλυσης, αντιπροσωπευτική ως προς τις αξίες και τη στόχευση του προγράμματος WeOpenGov.

Οι προσφορές θα πρέπει να περιλαμβάνουν αναλυτικά αλλά όχι περιοριστικά:

Περιγραφή των παρεχόμενων υπηρεσιών

Δημιουργία ιστοσελίδας υψηλής ανάλυσης,

Προσαρμοστικότητα σε διάφορες συσκευές,

Ρύθμιση παραμέτρων SEO,

Υψηλές ταχύτητες εμφάνισης της ιστοσελίδας.

Σύνδεση με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και δυνατότητα διαμοιρασμού περιεχομένου σε αυτά

Περιγραφή υπηρεσιών συντήρησης και hosting

Ετήσιο hosting της ιστοσελίδας,

Δημιουργία αντιγράφων ασφάλειας,

Έλεγχο απόδοσης.

Περιγραφή κόστους και ημερομηνία παράδοσης

Το Έργο WeOpenGov:  Δικτύο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, στοχεύει στη δημιουργία ενός πανελλαδικού, μόνιμου, πλήρως λειτουργικού Δικτύου Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση από την Κοινωνία Πολιτών (ΚΠ),  Δημόσιους Φορείς,  την Ακαδημαϊκή Κοινότητα και τον Ιδιωτικό Τομέα κατά τα πρότυπα των Open Government Partnership (OGP) Μulti-Stakeholder Forums.

Το WeOpenGov: Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία μιας δυναμικής και σταθερής επαφής μεταξύ Κυβέρνησης και Κοινωνίας Πολιτών σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης. Ενθαρρύνει τον διαρκή συντονισμό μεταξύ των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών σε θέματα δημόσιας  συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας. Προωθεί την απόκτηση γνώσεων και παιδείας από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και από στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης πάνω στις αξίες της συμμετοχής της Κοινωνίας Πολιτών σε όλο τον κύκλο σχεδιασμού και υλοποίησης δημόσιων πολιτικών και δεξιοτήτων υλοποίησης δημόσιων πολιτικών με συνεργατικό τρόπο.

Από το WeOpenGov θα επωφεληθούν τουλάχιστον 100 στελέχη της Κοινωνίας Πολιτών, της Δημόσιας Διοίκησης, μέλη Ακαδημαϊκής Κοινότητας και στελέχη Επιχειρήσεων που θα συνεργάζονται για να αναπτύσσουν κοινές δράσεις, τόσο στο πλαίσιο των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση, όσο και εκτός αυτών.

Φιλοδοξώντας να συνεισφέρει πολυδιάστατα και αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια για Ανοικτή Διακυβέρνηση, Διαφάνεια και Ακεραιότητα, το πρόγραμμα WeOpenGov θα δημιουργήσει στα στελέχη όλων των εμπλεκόμενων μερών, κουλτούρα πολυσυμμετοχικότητας που είναι πολύτιμη για την αποτελεσματική υλοποίηση των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και κάθε Σχεδίου Δράσης.

Συνεπώς, η ιστοσελίδα, ως φορέας της ταυτότητας και των αξιών του προγράμματος, θα πρέπει να εκφράζει και να προωθεί μεταξύ άλλων τη συμμετοχικότητα, τη συνεργασία, τον σεβασμό, την ηγεσία και τη διαφάνεια. Οι αξίες αυτές αποτελούν όχημα για την καθημερινή λήψη αποφάσεων ως προς την υλοποίηση του Έργου και γίνονται αποδεκτές από όλους τους συνεργαζόμενους φορείς. Επομένως, η δημιουργία της χρειάζεται να στοχεύει στη μοναδικότητα του Έργου ως προς αυτές τις αξίες, στη διαφοροποίησή του από άλλα προγράμματα του Active citizens fund, στη διαχρονικότητα αλλά και στη στόχευση της καθιέρωσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα ενός δικτύου για την Ανοικτή Διακυβέρνηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις προσφορές τους από τη Δευτέρα 4 Ιουλίου μέχρι και τη Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 στο email του οργανισμού:  tihellas@otenet.gr  με κοινοποίηση (cc) στον Διαχειριστή του έργου Δρ. Άγγελο Κασκάνη: akaskanis@transparency.gr

Το έργο «WeOpenGov:  Δίκτυο Κοινωνίας Πολιτών – Δημόσιων Φορέων για την Ανοικτή Διακυβέρνηση» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος και εταίρους το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ερευνητική Ομάδα Ψηφιακά Μέσα για Συμμετοχή (ΕΚΠΑ dmPart) και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET).

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr

 

Βράβευση του Προγράμματος “Σύμφωνο Ακεραιότητας” στα Bravo Awards 2022

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα “Σύμφωνο Ακεραιότητας” της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, βραβεύτηκε στην κατηγορία ¨Διακυβέρνηση – Αγορά¨ στην Ετήσια Εκδήλωση Απονομής των Bravo Sustainability Dialogues & Awards 2022 που πραγματοποιήθηκε στην Τρίτη 21 Ιουνίου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.

Παρακολουθείστε την βράβευση εδώ:

 

 

«Η Παραοικονομία στην Ελλάδα: Τάσεις – Απόψεις – Προβλέψεις»

Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς και το Ινστιτούτο κατά της Απάτης (ACFE Greece), με την ευκαιρία της δημοσίευσης της έρευνας «Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 1980-2020», που εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με την στήριξη της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, σας προσκαλούν σε διαδικτυακή εκδήλωση, με θέμα:

«Η Παραοικονομία στην Ελλάδα: Τάσεις – Απόψεις – Προβλέψεις»

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022

16.00 – 17.30

Στην εν λόγω μελέτη εκτιμάται το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1980-2020, ενώ εξετάζεται για πρώτη φορά ο ρόλος του πολιτικού συστήματος στην παραοικονομία, καθώς επίσης και τις διαφοροποιήσεις που φαίνεται να επέφερε η πανδημία στο μέγεθος της παραοικονομίας.

Παρουσίαση έρευνας: Χάρρυ Παπαπανάγος, Μέλος ΔΣ της ΔΔ-Ε και Καθηγητής Οικονομικών της Σχολής Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας & Βασιλεία Βουγιατζή – Υποψήφια Διδάκτωρ – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Θα τοποθετηθούν:

κ. Σωτήρης Αναγνωστόπουλος – Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή

– κ. Δημήτρης Λουκόπουλος – Διευθυντής της Οικονομικής Αστυνομίας

κ. Βασίλειος Παπακώστας – Διευθυντής Δνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Την συζήτηση θα συντονίσει ο κ. Ιωάννης Φίλος – Ταμίας ΔΣ, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς & Καθηγητής Ελεγκτικής – Διεθνών Προτύπων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Για να παρακολουθήσετε την διαδικτυακή συζήτηση:  https://us06web.zoom.us/j/88173037490

*Στους συμμετέχοντες θα αποδοθούν 2 CPEs από το ACFE GREECE

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΔΟΣ

Η Διεθνής Διαφάνεια–Ελλάς προσφέρει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς φοιτητές (όλα τα έτη) να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκομίζουν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, κάνοντας εξάμηνη πρακτική άσκηση, με μερική απασχόληση  (20 ώρες /εβδομάδα).

Ως εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν μια εικόνα των δράσεων της Διεθνούς Διαφάνειας–Ελλάδος και θα συμβάλλουν στην αποστολή της. Τα καθήκοντά τους (π.χ. έρευνα, διοικητική υποστήριξη, διοργάνωση εκδηλώσεων, μεταφράσεις, επικοινωνία στα Προγράμματα) θα εποπτεύονται και θα ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες της οργάνωσης.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ

Φοιτητές Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Νομικής, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημοσιογραφίας ή άλλου συναφούς αντικειμένου με ενδιαφέρον για ζητήματα ενίσχυσης διαφάνειας, λογοδοσίας και καταπολέμησης της διαφθοράς στην πολιτική και επιχειρηματική ζωή, οι οποίοι χειρίζονται άριστα Η/Υ και Διαδίκτυο και μιλούν άπταιστα την Αγγλική.

Η πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα στα γραφεία της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος στην Αθήνα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ      

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση tihellas@otenet.gr , ως την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2022, με τίτλο στο e-mail «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία επιλογής θα αρχίσει μετά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και θα ολοκληρωθεί με τη διενέργεια συνεντεύξεων.

Η πρακτική άσκηση λαμβάνει πλαίσιο μέσα από το Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών, ΑΤΛΑΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την κα Πηγή Γιατρά, στο τηλ. 210-7224940 ή στο email tihellas@otenet.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Μνημόνιο Συνεργασίας ανάμεσα στη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος και το ΔΕΣΦΑ

O ΔΕΣΦΑ νέος μέλος του Business Integrity Forum της ΔΔ-Ε 

Αθήνα, 20 Μαΐου 2022. Ολοκληρώθηκε στις 19 Μαΐου 2022, στα κεντρικά γραφεία του ΔΕΣΦΑ, η επισημοποίηση της συμμετοχής της εταιρείας στο Business Integrity Forum, με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη Διεθνή Διαφάνεια Ελλάδος.

Το Business Integrity Forum είναι μία διεθνής πρωτοβουλία που αναπτύσσει η Διεθνής Διαφάνεια και αποτελεί ένα δίκτυο κορυφαίων εταιριών και φορέων, οι οποίοι διακηρύσσουν ανοιχτά τη δέσμευσή τους να λειτουργούν με διαφάνεια, υιοθετώντας πολιτικές και πρακτικές χρηστής διακυβέρνησης.

Μετά την υπογραφή, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, κ. Παναγιώτης Μανταλώζης, δήλωσε: «Με μεγάλη χαρά και τιμή, καλωσορίζουμε τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου στο Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος. Σήμερα επισφραγίζουμε την αρχή της μακροπρόθεσμης συνεργασίας μας, με τη βεβαιότητα ότι ο ΔΕΣΦΑ θα αποτελέσει έναν στρατηγικό εταίρο στη μάχη μας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, την υιοθέτηση πρακτικών και εργαλείων που θα συμβάλουν σε μεγαλύτερη διαφάνεια στον εταιρικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία μας».

Από την πλευρά της, η CEO του ΔΕΣΦΑ, κα Maria Rita Galli, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα συμμετάσχουμε στο Business Integrity Forum της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και θα είμαστε μέρος της κοινής προσπάθειας για την προαγωγή της επιχειρηματικής ηθικής και ενός πιο βιώσιμου μοντέλου διακυβέρνησης».

Μετάβαση στο περιεχόμενο