Αποστολή

Αποστολή μας είναι να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά και να προωθήσουμε τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ακεραιότητα σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Εργαζόμαστε σταθερά για την επίτευξη των στόχων μας που είναι:

  • Η καταπολέμηση της διαφθοράς με συστηματική εφαρμογή νέων θεσμών που θα ενθαρρύνουν τη χρηστή διακυβέρνηση με διαφανείς διαδικασίες
  • Η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων για την αποκατάσταση των θεσμών και την καταπολέμηση της διαφθοράς
  • Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους που εγκυμονεί η διαφθορά ώστε να συνειδητοποιήσουν ότι υπονομεύεται η δημοκρατία και η λειτουργία της, η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη
  • Η αντιμετώπιση της αδιαφορίας απέναντι σε θέματα αδιαφάνειας και λειτουργίας των θεσμών που δημιουργεί στους πολίτες την αντίληψη ανοχής στη διαφθορά
  • Η προώθηση συνεργασιών τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Είναι βαθιά πεποίθησή μας ότι, η συστηματική προσπάθεια και η ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων θα οδηγήσουν σταδιακά τις κυβερνήσεις να βελτιώσουν τους θεσμούς και να υιοθετήσουν διαφανείς διαδικασίες στην άσκηση της εξουσίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο