Αρχές

Οι βασικές αξίες που ορίζουν και διαπνέουν το έργο της Διεθνούς Διαφάνειας είναι:

  • Διαφάνεια
  • Λογοδοσία
  • Ακεραιότητα
  • Αλληλεγγύη
  • Τόλμη
  • Δικαιοσύνη
  • Δημοκρατία

Οι αρχές που καθοδηγούν τις δράσεις μας:

1. Συμβάλλουμε στη δημιουργία συμμαχιών και επιδιώκουμε τη συνεργασία με μεμονωμένα άτομα και ομάδες, με εταιρίες και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, με κυβερνήσεις αλλά και διεθνείς φορείς που έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση της διαφθοράς, με τον όρο ότι θα τηρούνται οι αρχές και οι προτεραιότητες που έχει θέσει η Διεθνής Διαφάνεια.

2. Δεσμευόμαστε και αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να ακολουθούμε διαφανείς διαδικασίες, να είμαστε ειλικρινείς και υπεύθυνοι στις σχέσεις μας με όλους τους συνεργάτες μας, αλλά και μεταξύ μας.

3. Δεσμευόμαστε να είμαστε δημοκρατικοί, πολιτικά ουδέτεροι, χωρίς προκαταλήψεις κατά την άσκηση του έργου μας.

4. Δεσμευόμαστε να καταδικάζουμε με σθένος φαινόμενα δωροδοκίας και διαφθοράς όταν αυτά έχουν αποκαλυθφεί αξιόπιστα.

5. Οι θέσεις που παίρνουμε πρέπει να βασίζονται σε ορθή, αντικειμενική και επαγγελματική ανάλυση καθώς και σε αξιόπιστες έρευνες υψηλών προδιαγραφών.

6. Η λειτουργία μας πρέπει να στηρίζεται στην αποδοχή και μόνο, χρηματοδοτήσεων και χορηγιών που δεν αντιβαίνουν της ικανότητάς μας να μιλάμε ελεύθερα και να εξετάζουμε διεξοδικά και αντικειμενικά τα θέματα της διαφθοράς.

7. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε ακριβείς και έγκαιρες Εκθέσεις, Έρευνες και Απολογισμούς των δραστηριοτήτων μας προς τους συνεργάτες αλλά και τους πολίτες, γενικά.

8. Οφείλουμε να σεβόμαστε οι ίδιοι αλλά και να ενθαρρύνουμε το σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας.

9. Δεσμευόμαστε να συνεργαζόμαστε και να προωθούμε την ανάπτυξη συνεργειών με τα παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας σε ολόκληρο τον κόσμο.

10. Οφείλουμε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για μία ισορροπημένη εκπροσώπηση όλων των μερών στα διοικητικά όργανα της Διεθνούς Διαφάνειας, διασφαλίζοντας τη διαφορετικότητα.

11. Ως παγκόσμιο κίνημα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας και δεν ενεργούμε με τρόπους που μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς άλλα παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας ή το διεθνή χαρακτήρα της οργάνωσης, στο σύνολό της.

• Το Κείμενο Αρχών εγκρίθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια στην Ετήσια Γενική Συνέλευση (Πράγα, 6 Οκτωβρίου 2001) και επικαιροποιήθηκε το 2007 (Μπαλί, 28 Οκτωβρίου 2007) και το 2011 (Βερολίνο, 16 Οκτωβρίου, 2011).

Μετάβαση στο περιεχόμενο