ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Διεθνής Διαφάνεια ενώνουν δυνάμεις για την καλύτερη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων

Βερολίνο, 19 Μαρτίου 2015. Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Corina Creţu, ανακοίνωσε σήμερα στο Βερολίνο την έναρξη κοινού πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Σύμφωνο Ακεραιότητας». Το νέο αυτό πρόγραμμα στόχο έχει να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διαχείριση και απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη προς όλους τους πολίτες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται σε μια σειρά από νέα μέτρα που λαμβάνει η Κομισιόν προκειμένου να βοηθήσει κράτη μέλη, περιφέρειες και πόλεις να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονομική βοήθεια της ΕΕ.
Το πρόγραμμα «Σύμφωνο Ακεραιότητας» αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια (ΔΔ) με στόχο να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Σήμερα, η Κομισιόν θέτει ως στόχο να εφαρμόσει πιλοτικά το Σύμφωνο Ακεραιότητας σε αρκετά προγράμματα της ΕΕ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.
Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, Corina Creţu, δήλωσε: «Με αυτό το πρόγραμμα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας να διαφυλάξουμε τα κονδύλια της ΕΕ από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς. Τα κονδύλια αυτά αποτελούν μια πηγή χρηματοδότησης που είναι ζωτικής σημασίας για τις δημόσιες επενδύσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτός είναι και ο λόγος της μηδενικής ανοχής μας σε φαινόμενα κατασπατάλησής τους. Η συνεργασία μας με τη Διεθνή Διαφάνεια στον τομέα αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τρόπο που να προλαμβάνει και να αποτρέπει ανάλογα φαινόμενα. Και ως προς αυτό, δεσμευόμαστε να πετύχουμε!».
Ο Miklos Marschall, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Διαφάνειας πρόσθεσε: «Ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και ενδυναμώνουμε την καλή εικόνα των αρχών που μας αναθέτουν προγράμματα, μειώνουμε τα κόστη και βελτιώνουμε τον ανταγωνισμό μέσω ενός καλύτερου μηχανισμού λειτουργίας των δημόσιων συμβάσεων. Το Σύμφωνο Ακεραιότητας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ώστε να προστατεύονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς».
Ένα Σύμφωνο Ακεραιότητας αποτελεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και τους υποψήφιους αναδόχους για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με την οποία θα ακολουθούν μια διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία διαγωνισμού. Για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και λογοδοσία, τα Σύμφωνα Ακεραιότητας θα περιλαμβάνουν ένα σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης των δημόσιων συμβάσεων του οποίου θα ηγείται μία οργάνωση ή ένας φορέας από την κοινωνία των πολιτών.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία εκδηλώνοντας ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα από το Μάιο του 2015. Στις 5 Μαΐου, η Διεθνής Διαφάνεια διοργανώνει μια διάσκεψη στις Βρυξέλλες με στόχο να προωθήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η εμπειρία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των πιλοτικών αυτών προγραμμάτων θα κοινοποιηθούν στις Δημόσιες Αρχές σε όλη την Ευρώπη.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα
Το Σύμφωνο Ακεραιότητας είναι ένα εργαλείο που ξεκίνησε να αναπτύσσει η Διεθνής Διαφάνεια τη δεκαετία του 1990 για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δεσμεύονται στον αγώνα καταπολέμησης της διαφθοράς, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Έχει ήδη εφαρμοστεί σε χώρες σε όλον τον κόσμο.
Τα Σύμφωνα Ακεραιότητας προωθούν την καλύτερη διαχείριση οικονομικών πόρων και την ορθή διακυβέρνηση, ενώ μπορούν να ενθαρρύνουν θεσμικές αλλαγές, όπως η αύξηση χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών, η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η βελτίωση του ελεγκτικού συστήματος και η προώθηση μηχανισμών ορθής διακυβέρνησης.
Η υλοποίηση του προγράμματος που στοχεύει στη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα έχει διάρκεια 9 μήνες. Πρόκειται για το προπαρασκευαστικό στάδιο που θέτει ως στόχο να διασφαλίσει τη συμμετοχή εθνικών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, και να εντοπίσει πιθανά προγράμματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί το Σύμφωνο Ακεραιότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εφαρμοστεί επίσης ένας μηχανισμός παρακολούθησης που θα αξιολογεί πόσο αποτελεσματικό είναι το εργαλείο αυτό ως προς την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Η Διεθνής Διαφάνεια με περισσότερα από 100 τοπικά παραρτήματα σε όλο τον κόσμο και με τη Γραμματεία της στο Βερολίνο, αποτελεί την κορυφαία Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση της διαφθοράς με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό εφαρμοσμένων ερευνητικών εργαλείων, στην εφαρμογή τεκμηριωμένων πολιτικών, στην ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης και υποστήριξης αλλά και στο συντονισμό σύνθετων προγραμμάτων σε διάφορες χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
Σοφία Ιωάννου: sioannou@transparency.gr/ 6937 25 1997
Transparency International
Chris Sanders: press@transparency.org / (+49 30 34 38 20 666)
DG REGIO:
Jakub Adamowicz: jakub.adamowicz@ec.europa.eu / (+32 460 75 05 95)
Sohie Dupin-de-saint-cyr/ sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu
(+32 460 76 43 07)
Επίσης, περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους:
Integrity Pacts
Website Page “Better Spending”
Website page “Efficient Public Administration”
Transparency international
Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU@anticorruption
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο