ΕΚΔΟΣΕΙΣ / ΕΡΕΥΝΕΣ

Το Συμβούλιο της ΕΕ υστερεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς

Το Συμβούλιο της ΕΕ υστερεί στην καταπολέμηση της διαφθοράς
17-03-2014

Κατά τη διάρκεια της Λιθουανικής Προεδρίας, οι κυβερνήσεις των Κρατών-Μελών της ΕΕ απέτυχαν να σημειώσουν πρόοδο σε δύο βασικά ζητήματα καταπολέμησης της διαφθοράς στο πλαίσιο των επιχειρήσεων: τη βελτίωση των εταιρικών εκθέσεων και την ενίσχυση της διαφάνειας της ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων.

Σήμερα, το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας (ΔΔ) στην ΕΕ και η Διεθνής Διαφάνεια-Λιθουανία δημοσιεύουν την Έκθεση Αξιολόγησης (Scorecard) της Λιθουανικής Προεδρίας ως προς τις δεσμεύσεις της για την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της διαφάνειας στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Η Έκθεση Αξιολόγησης επισημαίνει ότι παρά το γεγονός ότι οι διεργασίες της Λιθουανικής Προεδρίας περιέλαβαν μια σειρά από καλές πρακτικές, σημειώθηκε μικρή πρόοδος σε δύο [1] από τις έξι βασικές νομοθετικές μεταρρυθμίσεις.

Μεγαλύτερη διαφάνεια τόσο σχετικά με την ιδιοκτησία των εταιριών όσο και με τους φόρους που καταβάλλουν στα κράτη, συμβάλλει ουσιαστικά στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Και στα δύο ζητήματα, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις απέτυχαν να περάσουν από τη θεωρία στην πράξη“, τονίζει ο Carl Dolan, Διευθυντής του Γραφείου Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. “Αυτό υπογραμμίζει γιατί είναι σημαντικό αφενός να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στις διεργασίες του Συμβουλίου της ΕΕ, αφετέρου να παρακολουθούνται οι δεσμεύσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ως προς τις μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς“.

Η Έκθεση Αξιολόγησης [2] προσπαθεί να ρίξει φως στη διαδικασία λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ. Αποτελεί μια κοινή προσπάθεια αξιολόγησης των διεργασιών του Συμβουλίου της ΕΕ κατά την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2013 από το Γραφείο Διασύνδεσης της ΔΔ στην ΕΕ και τη ΔΔ-Λιθουανία.

Τους επόμενους 12 μήνες η ΔΔ θα συνεχίσει να παρακολουθεί με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη της ΕΕ διενεργούν την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και προωθούν κρίσιμες μεταρρυθμίσεις κατά της διαφθοράς. Κάθε έξι μήνες, τα πορίσματα αυτά θα δημοσιεύονται με τη μορφή Έκθεσης Αξιολόγησης της εκάστοτε Προεδρίας [3]. Η Έκθεση Αξιολόγησης αποτελεί μια ανεξάρτητη προσπάθεια παρακολούθησης και καταγραφής της προόδου των μεταρρυθμίσεων κατά της διαφθοράς που σημειώνεται κατά τη διάρκεια κάθε Προεδρίας. Η Έκθεση Αξιολόγησης της Ελληνικής Προεδρίας θα δημοσιευθεί τον Σεπτέμβριο του 2014.

Στοιχεία επικοινωνίας για ΜΜΕ
Γραφείο Διασύνδεσης Διεθνούς Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Carl Dolan
Director EU Office
T: +32 (0) 2 89 32 455
E: cdolan@transparency.org
Jonny Koerner
Project Coordinator
T: +32 (0) 2 89 32 463
E: jkoerner@transparency.org

EU-flag_small
Με οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«Πρόληψη & Καταπολέμηση του Εγκλήματος»
Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Φωτογραφία:jo.sau (flickr) | CC BY 2.0

Σημειώσεις για τα ΜΜΕ
[1] Οι δύο μεταρρυθμίσεις αφορούν την αναθεώρηση της 4ης Οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και τη δημοσιοποίηση μη χρηματο-οικονομικών πληροφοριών για τις επιχειρήσεις: Η 4η Οδηγία κατά του ξεπλύματος χρήματος έχει τη δυνατότητα να δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τους τους εγκληματίες και διεφθαρμένους να ξεπλένουν τα παράνομα κέρδη τους μέσω των οικονομικών κέντρων της ΕΕ. Η δημιουργία δημόσιων μητρώων με τους πραγματικούς δικαιούχους των επιχειρήσεων θα επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών να διαπιστώσει ποιος κατέχει πραγματικά τις εταιρίες, ομίλους ή άλλες αδιαφανείς εταιρικές μορφές. Η Οδηγία περί δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών (“Οδηγία όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους”) θα ενισχύσει την πληροφόρηση σχετικά με τα προγράμματα που διαθέτουν οι επιχειρήσεις ως προς τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς καθώς και θα ρίξει φως στους φόρους που καταβάλλουν σε κάθε χώρα στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

[2] Η αξιολόγηση χωρίζεται σε τρία μέρη: Ο Πυλώνας Ι αξιολογεί τη διαφάνεια κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της Προεδρίας από την κυβέρνηση και τη δημόσια διοίκηση της χώρας που πρόκειται να ασκήσει εκ περιτροπής την Προεδρία της ΕΕ. Ο Πυλώνας ΙΙ αξιολογεί τη λογοδοσία των φορέων αυτών κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Ο Πυλώνας ΙΙΙ αξιολογεί με ποιο τρόπο η Προεδρία θέτει σε προτεραιότητα βασικά ζητήματα για την καταπολέμηση της διαφθοράς και τί πρόοδος σημειώθηκε από την πλευρά των Κρατών-Μελών επί των συγκεκριμένων ζητημάτων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ. Η αξιολόγηση βασίζεται σε έρευνα που διενήργησε το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ (Transparency International EU Office) και η Διεθνής Διαφάνεια-Λιθουανία. παρακολουθώντας τις συνεχείς εξελίξεις στο Συμβούλιο της ΕΕ.

[3] Οι συντελεστές του προγράμματος για την παρακολούθηση και την αξιολόγση του Συμβουλίου της ΕΕ είναι τα παραρτήματα της Διεθνούς Διαφάνειας στις χώρες που ασκουν εκ περιτροπής την Προεδρία (σε χρονολογική σειρά: ΔΔ-Ελλάς, ΔΔ-Ιταλία και ΔΔ-Λετονία).

Έκθεση Αξιολόγησης της Λιθουανικής Προεδρίας (αγγλικά)
Έκθεση Αξιολόγησης της Λιθουανικής Προεδρίας με Παραρτήματα (αγγλικά)

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
Μετάβαση στο περιεχόμενο