Αντίστροφη μέτρηση στην ατιμωρησία

Κενά και αδυναμίες του νομοθετικού πλαισίου, σε αρκετές περιπτώσεις οδηγούν σε ατιμωρησία. Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος, σε συνεργασία με 11 ευρωπαϊκά παραρτήματα της οργάνωσης διεθνώς, ανέδειξε τη σημασία του καθεστώτος παραγραφής αδικημάτων για ιδιαίτερα πολύπλοκες υποθέσεις, όπως είναι οι υποθέσεις διαφθοράς, αναδεικνύοντας παραδείγματα καλής πρακτικής από ορισμένες χώρες της ΕΕ, τα οποία συμβάλλουν ουσιαστικά στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο παρουσιάζονται στην Έκθεση:

«Αντίστροφη μέτρηση για την ατιμωρησία»

Εδώ μπρείτε να δείτε τα πορίσματα της μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο:

Statutes of limitations
Ευρ. Πρόγραμμα για Παραγραφές Αδικημάτων

eu-flag
Με την οικονομική στήριξη του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη και Καταπολέμηση του Εγκλήματος»
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων

Κατά το χρονικό διάστημα Μάιος – Δεκέμβριος 2016, η ΔΔ-Ε συμμετείχε σε συγκριτική μελέτη αναφορικά με την παραγραφή αδικημάτων διαφθοράς (“Impact of Statutes of Limitations in Corruption Cases Affecting EU Financial Interests”), η οποία σχεδιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) σε συνεργασία με τη Διεθνή Διαφάνεια Ιταλίας. Αφορμή για την εν λόγω μελέτη υπήρξε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Taricco κατά Ιταλίας (C-105/14, 08.09.2015), σύμφωνα με την οποία τα δικαστήρια ενός κράτους-μέλους υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν τις εθνικές ποινικές διατάξεις περί παραγραφής στις περιπτώσεις όπου οι διατάξεις αυτές εμποδίζουν την αποτελεσματική καταστολή αδικημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δίνοντας προτεραιότητα στο άρθρο 325 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους.
Εκτός της Ελλάδας, στη μελέτη συμμετείχαν οι εξής χώρες: Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία και Ρουμανία. Οι ερευνητές από κάθε χώρα έπρεπε να απαντήσουν σε ειδικά διαμορφωμένο για τη μελέτη ερωτηματολόγιο το οποίο περιείχε 42 ερωτήσεις οι οποίες απέβλεπαν στην παρουσίαση του εθνικού νομικού πλαισίου για την παραγραφή των αδικημάτων γενικά, αλλά και ειδικότερα για την παραγραφή αδικημάτων διαφθοράς καθώς και αδικημάτων που προσβάλλουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για την αξιολόγηση τόσο του νομικού πλαισίου, όσο και των πρακτικών που ακολουθούνται σε ζητήματα παραγραφής, η μελέτη απαιτούσε τη διεξαγωγή συνεντεύξεων με ειδικούς σε θέματα διαφθοράς.
Η έκθεση η οποία υποβλήθηκε για λογαριασμό της ΔΔ-Ε εκπονήθηκε από τη Δρ. Αναστασία Σωτηροπούλου. Πιο συγκεκριμένα, η έκθεση παρουσίασε αναλυτικά (81 σελίδες) το νομικό πλαίσιο παραγραφής, επικεντρώθηκε σε σκάνδαλα διαφθοράς που ήγειραν ζητήματα παραγραφής, σχολίασε την απόφαση Taricco και παρείχε συστάσεις. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και την υποβολή της έκθεσης η ερευνήτρια έλαβε συνεντεύξεις από: την Εισαγγελέα Διαφθοράς κα Ραϊκου, τον πρώην Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κο Ρακιντζή, δύο επιθεωρητές από το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, δύο εκπροσώπους από το Νομοθετικό Γραφείο της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης Διαφθοράς, ένα πρώην Αρεοπαγίτη, έναν Εφέτη Δικαστή, δύο ανακριτές διαφθοράς.
Η ως άνω έκθεση υποβλήθηκε στα μέσα Αυγούστου 2016 στη Διεθνή Διαφάνεια Ιταλίας η οποία ανέλαβε τη συγκριτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των χωρών εκδίδοντας το Δεκέμβριο του 2016 σχετική μελέτη στην ιστοσελίδα της στο παρακάτω link

https://www.transparency.it/impact-of-statutes-of-limitations-in-corruption-cases-affecting-eu-financial-interests/

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο