Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΡΓΟΥ (PROJECT MANAGER) ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή , 4 Δεκεμβρίου 2021
Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Φεβρουάριος 2022
Περίοδος απασχόλησης: 18 μήνες
Τόπος εργασίας: Αθήνα

Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 100 παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η ΔΔ συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις επιβλαβείς  συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και την κοινωνία των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.

Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε), το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, το σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.

Η ΔΔ-Ε πρόκειται να υλοποιήσει το έργο WeOpenGov, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με στόχο τη δημιουργία μόνιμου πολυσυμμετοχικού δικτύου-φόρουμ κοινωνίας πολιτών και δημόσιων φορέων για την ανοιχτή διακυβέρνηση. Σκοπός του WeOpenGov είναι η ανάπτυξη ενός μόνιμου πλήρως λειτουργικού δικτύου 25 τουλάχιστον οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, 15 τουλάχιστον δημόσιων φορέων, 5 τουλάχιστον ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και 5 τουλάχιστον ιδιωτικών εταιρειών. To συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση δράσεων για το διοικητικό συντονισμό των Μελών του Δικτύου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των Μελών, αλλά και με άλλα δίκτυα, την εκπαίδευση σε δεξιότητες Ανοιχτής Διακυβέρνησης και την ανάπτυξη κοινών δράσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΔ-Ε αναζητά Διαχειριστή Έργου (Project Manager) για 18 μήνη μερική απασχόληση, που θα έχει την ευθύνη όλων των πτυχών διαχείρισης του έργου “WeOpenGov” και την εν γένει υποστήριξη θεματικών εργασιών συναφών με τους σκοπούς της ΔΔ-Ε.

Βασικές Αρμοδιότητες
Ο/η Διαχειριστής Έργου θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • συντονίζει, παρακολουθεί και διαχειρίζεται τα έργα της ευθύνης του
 • αναλαμβάνει συγχρόνως πολλαπλές εργασίες και ευθύνες (multitasking)
 • συνεργάζεται αποτελεσματικά με συναδέλφους του,
 • επικοινωνεί και συνεργάζεται με εταίρους του έργου και διαφορετικές ομάδες
 • διεκπεραιώνει αυτόνομα τις εργασίες της ευθύνης του
 • κάνει απολογισμό της προόδου των έργων ευθύνης του
 • συμμετέχει στον σχεδιασμό προγραμμάτων και στη διαμόρφωση προτάσεων για επιχορήγηση

Απαιτούμενα Προσόντα & Δεξιότητες

 • Πτυχίο ΑΕΙ Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών ή άλλου συναφούς αντικειμένου
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 • Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Εμπειρία στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή Ιδρύματα συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης των οικονομικών
 • Προϋπηρεσία σε ερευνητικό αντικείμενο συναφές με την Ανοικτή Διακυβέρνηση και την Καταπολέμηση της Διαφθοράς
 • Ισχυρές οργανωτικές ικανότητες και ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ικανότητα στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, καθώς και δυνατότητα λήψης αποφάσεων
 • Εμπειρία στη διοίκηση ομάδων ιδιαίτερα σε matrix environment
 • Επιθυμητή η εμπειρία σε δράσεις προώθησης ερευνητικών συμπερασμάτων προς αρμόδιους φορείς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών με έμφαση στην Ανοικτή Διακυβέρνηση
 • Ενδιαφέρον για τους σκοπούς της ΔΔ-Ε

Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι Υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα,
 • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μιας (1) σελίδας, αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να αναφέρονται και τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δυο προσώπων από τα οποία η ΔΔ-Ε δύναται να λάβει συστάσεις,

Τα ανωτέρω πρέπει να υποβληθούν στην ΔΔ-Ε μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης:  
tihellas@otenet.gr με θέμα:  «WeOpenGovProject Manager» μέχρι την Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση tihellas@otenet.gr ή/και στο τηλέφωνο 210 7224940

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο