ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΕΛΛΑΣ

Ζητείται
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019
Ημερομηνία έναρξης εργασίας: ΄Αμεσα
Περίοδος απασχόλησης: Διετής
Η Διεθνής Διαφάνεια (ΔΔ) είναι η παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση που πρωταγωνιστεί στον αγώνα κατά της διαφθοράς. Με περισσότερα από 100 παραρτήματα παγκοσμίως και τη Διεθνή Γραμματεία της εγκατεστημένη στο Βερολίνο, η ΔΔ συμβάλλει ενεργά στην ευαισθητοποίηση των πολιτών αναφορικά με τις βλαπτικές συνέπειες της διαφθοράς. Σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, η ΔΔ σχεδιάζει, αναπτύσσει και προωθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων καταπολέμησης της διαφθοράς.
Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς (ΔΔ-Ε), το ελληνικό τμήμα της οργάνωσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για τους κινδύνους της διαφθοράς στην Ελλάδα. Μέσα από την προώθηση νομικών και θεσμικών μεταρρυθμίσεων σε εθνικό επίπεδο, τον σχεδιασμό πρακτικών μέτρων και εργαλείων, η ΔΔ-Ε, με την εξειδικευμένη γνώση που διαθέτει, κινητοποιεί οργανισμούς, επιχειρήσεις και άτομα για να συνδράμουν στην εξάλειψη της διαφθοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΔ-Ε επιθυμεί να προσλάβει Επιστημονικό Συνεργάτη για διετή (24 μήνες) απασχόληση με αντικείμενο εργασίας:
(α) την συμβολή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θεματικές συναφείς με τους σκοπούς της ΔΔ-Ε
και
(β) την εν γένει υποστήριξη του συνόλου των εργασιών της ΔΔ-Ε.
Ζητούμενα Προσόντα
• Πτυχίο Νομικής, Πολιτικών Επιστημών ή σε συναφές αντικείμενο
• Μεταπτυχιακές σπουδές
• Αμειβόμενη προϋπηρεσία σε ερευνητικό αντικείμενο συναφές με την χρηστή διακυβέρνηση και την καταπολέμηση της διαφθοράς
• Επιθυμητή η εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
• Επιθυμητή η εμπειρία στη συγγραφή προτάσεων χρηματοδότησης προγραμμάτων
• Επιθυμητή η εμπειρία σε δράσεις προώθησης ερευνητικών συμπερασμάτων προς αρμόδιους φορείς και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών
• ΄Αρτια γνώση της αγγλικής γλώσσας
• ΄Αρτια γνώση της χρήσης Η/Υ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
• Πνεύμα συνεργασίας, ζωηρό ενδιαφέρον για τους σκοπούς της ΔΔ-Ε, αποτελεσματικότητα
Υποβολή αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω απαιτούμενα και επιθυμητά προσόντα μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό σημείωμά τους στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα καθώς και συνοδευτική επιστολή μιας (1) σελίδας αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία επικοινωνίας τουλάχιστον δυο προσώπων από τα οποία η ΔΔ-Ε να δύναται να λάβει σχετικές συστάσεις στο e-mail: tihellas@otenet.gr ως και την Παρασκευή 1 Φεβρουαρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΔΔ-Ε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας: www.transparency.gr
 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο