ΕΚΔΟΣΕΙΣ

«Τρόποι ενίσχυσης της Διαφάνειας -η περίπτωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)»

Σύνταξη: Γιώτα Πάστρα, Καθηγήτρια ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL
Κείμενο Πολιτικής, 3/2012
Το συγκεκριμένο Κείμενο Πολιτικής προτείνει τρεις τρόπους ενίσχυσης της διαφάνειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Ο πρώτος τρόπος αφορά στην ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με θεμελιώδη οικονομικά στοιχεία και παραμέτρους λειτουργίας των ΜΜΕ. Ο δεύτερος τρόπος αφορά σε πρακτικές για την ενίσχυση της διαφάνειας σχετικά με τη φιλοσοφία και τις αρχές λειτουργίας των ΜΜΕ (δραστηριοποίηση σε θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης). Ο τρίτος τρόπος αφορά κυρίως σε οικονομικούς τρόπους επικοινωνίας και συνομιλίας των ΜΜΕ με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) και επικεντρώνεται στη χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για το σκοπό αυτό. Το κείμενο καταλήγει δίνοντας έμφαση στην υποστήριξη που χρειάζονται οι ΜΜΕ για την ενίσχυση της διαφάνειας και προτείνει πρωτοβουλίες βασικών φορέων, όπως Μη Κυβερνητικών Οργανισμών (ΜΚΟ), του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, των εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων.
Γλώσσα: ελληνικά

Μετάβαση στο περιεχόμενο