ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Διεθνής Διαφάνεια ενώνουν δυνάμεις για την καλύτερη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων

Βερολίνο, 19 Μαρτίου 2015. Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Corina Creţu, ανακοίνωσε σήμερα στο Βερολίνο την έναρξη κοινού πιλοτικού προγράμματος με τίτλο «Σύμφωνο Ακεραιότητας». Το νέο αυτό πρόγραμμα στόχο έχει να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή διαχείριση και απορρόφηση των κονδυλίων που διατίθενται στον τομέα της περιφερειακής πολιτικής για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη προς όλους τους πολίτες. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται σε μια σειρά από νέα μέτρα που λαμβάνει η Κομισιόν προκειμένου να βοηθήσει κράτη μέλη, περιφέρειες και πόλεις να διαχειριστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονομική βοήθεια της ΕΕ.
Το πρόγραμμα «Σύμφωνο Ακεραιότητας» αναπτύχθηκε από τη Διεθνή Διαφάνεια (ΔΔ) με στόχο να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Σήμερα, η Κομισιόν θέτει ως στόχο να εφαρμόσει πιλοτικά το Σύμφωνο Ακεραιότητας σε αρκετά προγράμματα της ΕΕ που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής.
Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ, Corina Creţu, δήλωσε: «Με αυτό το πρόγραμμα εντείνουμε περαιτέρω τις προσπάθειές μας να διαφυλάξουμε τα κονδύλια της ΕΕ από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς. Τα κονδύλια αυτά αποτελούν μια πηγή χρηματοδότησης που είναι ζωτικής σημασίας για τις δημόσιες επενδύσεις σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Αυτός είναι και ο λόγος της μηδενικής ανοχής μας σε φαινόμενα κατασπατάλησής τους. Η συνεργασία μας με τη Διεθνή Διαφάνεια στον τομέα αυτό αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τρόπο που να προλαμβάνει και να αποτρέπει ανάλογα φαινόμενα. Και ως προς αυτό, δεσμευόμαστε να πετύχουμε!».
Ο Miklos Marschall, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Διεθνούς Διαφάνειας πρόσθεσε: «Ενισχύοντας τη διαφάνεια και τη λογοδοσία, ενισχύουμε την εμπιστοσύνη και ενδυναμώνουμε την καλή εικόνα των αρχών που μας αναθέτουν προγράμματα, μειώνουμε τα κόστη και βελτιώνουμε τον ανταγωνισμό μέσω ενός καλύτερου μηχανισμού λειτουργίας των δημόσιων συμβάσεων. Το Σύμφωνο Ακεραιότητας μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο ώστε να προστατεύονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς».
Ένα Σύμφωνο Ακεραιότητας αποτελεί μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα στην αναθέτουσα αρχή και τους υποψήφιους αναδόχους για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με την οποία θα ακολουθούν μια διαφανή και αποτελεσματική διαδικασία διαγωνισμού. Για να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια και λογοδοσία, τα Σύμφωνα Ακεραιότητας θα περιλαμβάνουν ένα σύστημα παρακολούθησης της υλοποίησης των δημόσιων συμβάσεων του οποίου θα ηγείται μία οργάνωση ή ένας φορέας από την κοινωνία των πολιτών.
Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία εκδηλώνοντας ενδιαφέρον συμμετοχής σε αυτό το πρόγραμμα από το Μάιο του 2015. Στις 5 Μαΐου, η Διεθνής Διαφάνεια διοργανώνει μια διάσκεψη στις Βρυξέλλες με στόχο να προωθήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Η εμπειρία και τα αποτελέσματα της εφαρμογής των πιλοτικών αυτών προγραμμάτων θα κοινοποιηθούν στις Δημόσιες Αρχές σε όλη την Ευρώπη.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα
Το Σύμφωνο Ακεραιότητας είναι ένα εργαλείο που ξεκίνησε να αναπτύσσει η Διεθνής Διαφάνεια τη δεκαετία του 1990 για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δεσμεύονται στον αγώνα καταπολέμησης της διαφθοράς, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Έχει ήδη εφαρμοστεί σε χώρες σε όλον τον κόσμο.
Τα Σύμφωνα Ακεραιότητας προωθούν την καλύτερη διαχείριση οικονομικών πόρων και την ορθή διακυβέρνηση, ενώ μπορούν να ενθαρρύνουν θεσμικές αλλαγές, όπως η αύξηση χρήσης των συστημάτων ηλεκτρονικών προμηθειών, η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, η βελτίωση του ελεγκτικού συστήματος και η προώθηση μηχανισμών ορθής διακυβέρνησης.
Η υλοποίηση του προγράμματος που στοχεύει στη διαφύλαξη των ευρωπαϊκών κονδυλίων από φαινόμενα απάτης και διαφθοράς χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 2015 και θα έχει διάρκεια 9 μήνες. Πρόκειται για το προπαρασκευαστικό στάδιο που θέτει ως στόχο να διασφαλίσει τη συμμετοχή εθνικών αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ, και να εντοπίσει πιθανά προγράμματα στα οποία μπορεί να εφαρμοστεί το Σύμφωνο Ακεραιότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα εφαρμοστεί επίσης ένας μηχανισμός παρακολούθησης που θα αξιολογεί πόσο αποτελεσματικό είναι το εργαλείο αυτό ως προς την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας.
Η Διεθνής Διαφάνεια με περισσότερα από 100 τοπικά παραρτήματα σε όλο τον κόσμο και με τη Γραμματεία της στο Βερολίνο, αποτελεί την κορυφαία Οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών στην καταπολέμηση της διαφθοράς με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό εφαρμοσμένων ερευνητικών εργαλείων, στην εφαρμογή τεκμηριωμένων πολιτικών, στην ανάληψη πρωτοβουλιών προώθησης και υποστήριξης αλλά και στο συντονισμό σύνθετων προγραμμάτων σε διάφορες χώρες.
Για περισσότερες πληροφορίες:
Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
Σοφία Ιωάννου: sioannou@transparency.gr/ 6937 25 1997
Transparency International
Chris Sanders: press@transparency.org / (+49 30 34 38 20 666)
DG REGIO:
Jakub Adamowicz: jakub.adamowicz@ec.europa.eu / (+32 460 75 05 95)
Sohie Dupin-de-saint-cyr/ sophie.dupin-de-saint-cyr@ec.europa.eu
(+32 460 76 43 07)
Επίσης, περισσότερες πληροφορίες στους συνδέσμους:
Integrity Pacts
Website Page “Better Spending”
Website page “Efficient Public Administration”
Transparency international
Twitter: @EU_Regional@CorinaCretuEU@anticorruption
 

Τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της ΕΕ απέτυχαν να θέσουν σε προτεραιότητα τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς

Βρυξέλλες, 16 Μαρτίου 2015
Πώς η Ιταλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε στην καταπολέμηση της διαφθοράς; Η Διεθνής Διαφάνεια διαπιστώνει ότι, ενώ η Ιταλία ανέδειξε σε σημαντικό βαθμό το θέμα της διαφάνειας κατά τη διάρκεια της εξάμηνης θητείας της στην Προεδρία της ΕΕ (Ιούλιος- Δεκέμβριος 2014), οι εθνικές κυβερνήσεις απέτυχαν να αναλάβουν δράση σε πολλά σημαντικά ζητήματα.
Το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ (Transparency International EU Office) και η Διεθνής Διαφάνεια-Ιταλίας, δημοσιεύουν σήμερα Έκθεση Αξιολόγησης (Scorecard) στην οποία αποτιμώνται οι δεσμεύσεις του Συμβουλίου της ΕΕ σε θέματα καταπολέμησης της διαφθοράς και ενίσχυσης της διαφάνειας κατά τη διάρκεια της Ιταλικής Προεδρίας. Σύμφωνα με την Έκθεση, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης στο σύνολό τους, και παρά τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλε η Ιταλική Προεδρία, είναι τόσο θετικά όσο και αρνητικά: ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις συμφώνησαν στην αναθεώρηση της Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι νέοι κανόνες είναι πιθανό να μην επιτρέπουν δημόσια, καθολική πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους των ανώνυμων εικονικών εταιριών.
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες των ιδιοκτητών που επωφελούνται από τις εταιρίες αυτές χορηγείται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές μέσω κεντρικών μητρώων.
Επιμέρους πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα παρέχεται σε μερίδα του κοινού, όπως για παράδειγμα, σε όσους ασκούν ερευνητική δημοσιογραφία και σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) που θα αποδεικνύουν το έννομο συμφέρον τους, χωρίς ωστόσο να αποσαφηνίζεται με ποιο τρόπο αυτό θα αξιολογείται. Όσο δε αφορά στα ιδιωτικά καταπιστεύματα (trusts), εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες για πιθανά «παραθυράκια» στο νόμο σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος. Οι νέες ρυθμίσεις θα καλύψουν μόνο ένα μικρό ποσοστό των ιδιωτικών καταπιστευμάτων (trusts) ενώ πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες θα έχουν αποκλειστικά οι κρατικές αρχές.
«Ο καλύτερος τρόπος να ενθαρρύνεις το ευρύ κοινό να συμμετάσχει στον αγώνα κατά του ξεπλύματος χρήματος και στην αποκάλυψη παράνομων δραστηριοτήτων, είναι η δημοσιοποίηση με απόλυτη διαφάνεια των πληροφοριών που αφορούν στην εταιρική ιδιοκτησία. Βλέπουμε συνεχώς πόσο περίπλοκες τεχνικές χρησιμοποιούνται προκειμένου να συγκαλύπτεται η διαδρομή του βρώμικου χρήματος», σημειώνει ο Carl Dolan, Διευθυντής του Γραφείου Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ.
Στο θέμα της Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης Εμπορίου και Επενδύσεων (TTIP), η Ιταλική Προεδρία κατόρθωσε να πείσει τα κράτη μέλη στο Συμβούλιο της ΕΕ να άρουν το απόρρητο της διαπραγματευτικής εντολής, κάτι που αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό βήμα ως προς το να καταστεί δυνατός ένας ουσιαστικός δημόσιος έλεγχος και να ενισχυθεί η διαφάνεια στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων-εξέλιξη που συνάδει με τους στόχους της εστιασμένης σε θέματα διαφάνειας Ευρωπαϊκης Επιτροπής, επί Προεδρίας Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. Παρόλα αυτά, δεν έχει γίνει καμία συζήτηση ώστε να συμπεριληφθεί στη συμφωνία ένα κεφάλαιο κατά της διαφθοράς, κάτι που έχει προταθεί από την πλευρά της Διεθνούς Διαφάνειας.
Αξίζει να σημειώσουμε εδώ ότι στην Ελλάδα, στο διάστημα της Ελληνικής Προεδρίας κατά το α’ εξάμηνο του 2014, «Η χώρα μας ανέλαβε σημαντική δράση καθώς προώθησε βασικά νομοθετήματα κατά της διαφθοράς, όπως τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής και διατάξεις διαφάνειας για τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων» όπως επεσήμανε ο Κώστας Μπακούρης, Πρόεδρος της Διεθνούς Διαφάνειας-Ελλάδος.
Η Διεθνής Διαφάνεια χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ιταλική Προεδρία δημοσίευσε έναν αναλυτικό προϋπολογισμό και έναν λεπτομερή οικονομικό απολογισμό, κάτι που αποδεικνύει ότι η Ιταλική Προεδρία διετέλεσε μία αποτελεσματική θητεία, όχι μόνο ως προς την προώθηση νομοθετημάτων αλλά και, ως προς τη διαχείριση των οικονομικών της. Ωστόσο, δεν κατέστη δυστυχώς δυνατό η Ιταλική κυβέρνηση να λογοδοτήσει προς τους πολίτες της χώρας αναφορικά με τις δαπάνες της Προεδρίας κατά τη διάρκεια της θητείας της, αφού ο προϋπολογισμός δημοσιεύτηκε μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος.
Η Έκθεση Αξιολόγησης που δημοσιεύεται σήμερα έχει ως στόχο να φωτίσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το αποτέλεσμα της κοινής αξιολόγησης που εκπόνησε το Γραφείο Διασύνδεσης της Διεθνούς Διαφάνειας στην ΕΕ και η Διεθνής Διαφάνεια-Ιταλίας κατά την περίοδο Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2014.
******
Η Διεθνής Διαφάνεια είναι ένα διεθνές κίνημα που ηγείται παγκοσμίως του αγώνα κατά της διαφθοράς
******
Για τα συνοτπικά αποτελέσματα της Έκθεσης Αξιολόγησης της Ιταλικής Προεδρίας επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2015/03/ScorecardITA_EN_short.pdf
Για την αναλυτική παρουσίαση της Έκθεσης Αξιολόγησης της Ιταλικής Προεδρίας επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: http://www.transparencyinternational.eu/wp-content/uploads/2015/03/ScorecardITA_EN_long.pdf
Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έκθεσης Αξιολόγησης της Ελληνικής Προεδρίας επισκεφθείτε τον σύνδεσμο: www.transparency.gr/greek-eu-presidency-infographic
Στοιχεία επικοινωνίας για ΜΜΕ
Σοφία Ιωάννου
Υπεύθυνη Επικοινωνίας, Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς
sioannou@transparency.gr
τηλ: 210 7224940/ 6937 251997
Γραφείο Διασύνδεσης Διεθνούς Διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Jonny Koerner
Project Coordinator
T: +32 (0) 2 89 32 463
E: jkoerner@transparency.org
Chiara Putaturo
Project Coordinator
T: +39 (0) 4 00 93 560
E: cputaturo@transparency.org
 
EU-flag_small
Με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Πρόληψη & Καταπολέμηση του Εγκλήματος», Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων
Η παρούσα δημοσίευση εκφράζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται.

Πρόγραμμα "Διαφάνεια Τώρα!"

Κατά το διάστημα Σεπτέμβριος 2013-Ιανουάριος 2015 η ΔΔ-Ε λειτούργησε την υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» με σκοπό την υποδοχή αναφορών που αφορούσαν σε περιστατικά διαφθοράς. Μέσα από τη Γραμμή Πληροφόρησης 101 90 & με την υποστήριξη νομικής ομάδας και τη βοήθεια εκπαιδευμένων εθελοντών, παρείχε ενημέρωση και καθοδήγηση σε θύματα και μάρτυρες διαφθοράς. Σκοπός του προγράμματος ήταν η συνδρομή για την επίλυση των προβλημάτων που προκαλεί η διαφθορά, ο εντοπισμός φορέων/υπηρεσιών ευάλωτων στη διαφθορά και η προώθηση συστημικών αλλαγών που θα βελτιώσουν την καθημερινή ζωή των πολιτών. Η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σε περισσότερες από 800 αναφορές πολιτών για περιστατικά διαφθοράς.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος εδώ
https://issuu.com/transparencyinternational/docs/2015_speakup_en?e=2496456/12424694
H Υπηρεσία «Διαφάνεια Τώρα!» δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Speak Up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe” που υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης και Καταπολέμησης του Εγκλήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο